Структурна вразливість та фінансова нестабільність України: глобальний контекст

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Кораблін, С.
Шумська, Світлана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Українська економіка роками страждає від фінансової нестабільності, що проявляється у хронічній девальвації гривні, регулярних фінансових, бюджетних, боргових та банківських кризах, циклічних сплесках інфляції, "відлученням" державного та приватного секторів від міжнародних фінансових ринків, національній залежності від зовнішніх офіційних кредитів, кредиторів та умов отримання їх позик. Кожне чергове фінансове загострення в Україні супроводжується глибокою економічною кризою, збільшенням безробіття, зростанням соціальної напруги та поширенням суспільної зневіри. Адже така картина спостерігається у країні вже 20 років поспіль. За усталеним поглядом, який видається особливо очевидним під час чергового вибуху фінансових/бюджетних дефіцитів, першопричиною всіх цих негараздів є надмірне державне споживання, що провокує непродуктивні витрати у всіх секторах економіки, підвищуючи внутрішню нестійкість та вразливість країни. Суворі бюджетні обмеження за таких умов розглядаються як найкращий запобіжник фінансової та економічної нестабільності У статті ж пропонується дещо інший погляд на причини фінансової нестабільності України. Зокрема, як її ключовий чинник розглядається структурна та виробнича недосконалість, яка призводить до фінансової залежності країни від коливань світової кон'юнктури на сировину, що вона виробляє та експортує. Зазначений підхід узгоджується не лише з логікою “інтоксикації" вітчизняної економіки під час останньої фінансової кризи, а й з результатами відповідних досліджень, проведених уже після її подолання. Суттєвим фактором фінансової динаміки України за цих обставин виступає пропозиція глобальної ліквідності, обсяги якої безпосередньо залежать від характеру монетарної політики провідних центральних банків світу. Зокрема, її пом'якшення супроводжується підвищенням попиту на світових ринках, включаючи сировинні, що стимулює економічне зростання України з одночасним посиленням її фінансових спроможностей. І навпаки, перехід провідних центральних банків до більш жорсткої монетарної політики пригнічує глобальний попит, ціни на сировину та, як наслідок, виробничі та фінансові перспективи національної економіки. Аналіз емпіричних даних підтверджує цю гіпотезу. Зокрема, у статті доводиться, що вплив на реальний ВВП України світових цін на сировину та курсу долара СІЛА до євро виявляється, за певних обставин, більш значущим, ніж інфляції в Україні (ціни виробників промислової продукції) та курсу гривні до долара США. Це дає змогу інтерпретувати зовнішні монетарні ефекти як вагомий чинник економічної та фінансової динаміки України - вагомий настільки, що за певних умов його дієвість є більш значущою, ніж грошово-кредитна та валютно-курсова політика власне НБУ
The Ukrainian economy has been suffering from financial instability for years, which manifests itself in the chronic devaluation of the hryvnia, regular financial, budgetary, debt and banking crises, cyclical inflation surges, "excommunication" of the public and private sectors from international fi­nancial markets, national dependence on external official loans, creditors and conditions for receiving their credits. Each further financial aggravation in Ukraine is accompanied by a deep economic crisis, an increase in unemployment, social tension and the spread of public disbelief. After all, such a picture has been observed in the country for 20 years in a row. According to a common glance that seems particularly obvious during each new explosion of financial /budget deficits, the root cause of all these problems is excessive state consumption, which provokes unproductive costs in all sectors of the economy, increasing its internal instability and vulnerability. In such circumstances, strict budgetary constraints are considered as the best safeguard for financial and economic stability. The article offers a different view on the causes of financial instability in Ukraine. In particular, as its key factor, structural and manufacturing imperfection is considered, which causes the country's financial dependence on fluctuations of the world conjunction on the raw materials it produces and exports. This approach is consistent not only with the logic of "intoxication" of the domestic economy during the last global financial crisis, but also with the results of relevant studies conducted after it has been overcome. Underlying circumstances of the financial dynamics of Ukraine is the global liquidity supply, the volume of which directly depends on the nature of the monetary policy applied by the world's leading central banks, In particular, its easing is accompanied by an increase in demand in world markets, including those of raw materials, which stimulates economic growth of Ukraine with simultaneous increase of its financial capabilities. Conversely, the introduction of a tighter monetary policy oppresses global demand, commodity prices and, consequently, the productive and financial prospects of the national economy. The analysis of empirical data confirms this hypothesis. In particular, the study concludes that the impact on the real GDP of Ukraine of world commodity prices and the exchange rate of the US dollar against the euro is, in certain circumstances, more significant than inflation in Ukraine (PPI) and the exchange rate of the hryvnia against the dollar. This allows to interpret the external monetary conditions as a significant factor for the economic and financial stability of Ukraine. It is so significant that, under certain conditions, its effectiveness succeeds that of the monetary and exchange rate policy of the NBU itself.
Description
Keywords
фінансова нестабільність, економічна динаміка, структура економіки, монетарна політика, глобальна ліквідність, курс долара США до євро, світові ціни на сировину, VAR-модель, стаття, financial instability, economic dynamics, economic structure, global monetary policy, US dollar to euro exchange rate, VAR model
Citation
Кораблін С. О. Структурна вразливість та фінансова нестабільність України: глобальний контекст / Кораблін С. О., Шумська С. С. // Економіка і прогнозування. - 2018. - № 4. - С. 7-37.