"Українська культура" як дослідницьке поле та навчальна дисципліна: пропозиції до вирішення назрілих проблем

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Довга, Лариса
Лігус, Марія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті переосмислюється викладання та вивчення навчальної дисципліни "Історія української культури" – фундаментальної гуманітарної науки, що розглядається як передумова успіху сучасних демократій. Зазначається, що викладання цієї дисципліни в українських вищих навчальних закладах наразі базується переважно на історії художньої культури, нехтуючи тим фактом, що історія національної культури є філософською дисципліною, яка окрім художньої культури охоплює дослідження культурного світогляду, системи цінностей та політико-економічних моделей держави. Саме тому запропоноване філософське обґрунтування "Історії української культури" як дослідницького поля і навчальної дисципліни. Зокрема, застосовано історико-філософську методологію В. Горського, з позицій якої поняття національної культури концептуалізовано як багатовимірне поле культурної творчості, де національна ідея обговорюється та формулюється через особистісний характер картини світу кожної історико-культурної епохи. Автори також звертаються до соціологічного підходу Ж. Хофстеде до вимірювання ціннісних рамок національних культур і обґрунтовують доцільність тлумачення історії української культури як перформативної практики опікування минулим, передачі культурних цінностей, культурної критики та композиції спільного знання в контексті публічного конструювання української модерної національної ідентичності. Висновується, що запропонована перспектива теоретичної концептуалізації та практичного впровадження навчальної дисципліни "Історія української культури" спонукатиме студентів до дослідження національного минулого, конструювання позитивної національно-культурної ідентичності й фахової репрезентації української культури на світовій арені.
Description
The article reconsiders the teaching and learning of the academic discipline "History of Ukrainian Culture". This course is justified as fundamental in teaching humanities and the key to the success of modern democracies. It is noted that the teaching of the discipline "History of Ukrainian Culture" in Ukrainian higher education institutions is currently based mainly on the history of artistic culture, neglecting the fact that the history of national culture is a philosophical discipline which apart from artistic culture examines the cultural worldview, value system, and political and economic state models. Therefore, a philosophical justification of the "History of Ukrainian culture”"as a research field and educational discipline is suggested. In particular, the historical-philosophical methodology of Gorsky is applied, from the standpoint of which the concept of national culture is conceptualized as a multidimensional field of cultural creativity, where the national idea is discussed and formulated through the personal character of every cultural-historical epoch’s worldview. The authors address Hofstede’s sociological approach to measuring value frameworks of national cultures and justify the reasonability to interpret the history of Ukrainian culture as a performative practice of curating the past, conveying cultural values, cultural criticism, and composing the shared knowledge in the context of public construction of the Ukrainian modern national identity. It is concluded that the suggested perspective on theoretical conceptualization and practical implementation of the academic discipline “History of Ukrainian Culture” may encourage students to research the national past, construct a positive national-cultural identity, and expertly represent Ukrainian culture on the world stage.
Keywords
вища освіта, система цінностей, національний культурний простір, культурна творчість, перформативне викладання, стаття, higher education, value system, national cultural space, cultural creativity, performative teaching
Citation
Довга Л. М. "Українська культура" як дослідницьке поле та навчальна дисципліна: пропозиції до вирішення назрілих проблем / Лариса Довга, Марія Лігус // Філософія освіти. - 2023. - Т. 29, № 1. – С. 216-235. - https://doi.org/10.31874/2309-1606-2023-29-1-12