Потенціал сталого розвитку Запорізької області в умовах децентралізації (на прикладі трудових та агропромислових ресурсів)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Горошкова, Лідія
Хлобистов, Євген
Письменна, Уляна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Трансформація адміністративно-територіального устрою в Україні є однією із складових реформ, яких потребує українське суспільство. Головним із десяти пріоритетів "Стратегії сталого розвитку "Україна – 2020", схваленій Указом Президента України, є децентралізація та реформа державного соціально-економічного устрою, перебудова територіальної організації об’єктів господарювання. Отже Україна та її економіка потребують нагального наукового обґрунтування та практичної реалізації заходів щодо сталого геопросторового розвитку країни в умовах трансформації адміністративно-територіального устрою за умови ефективного використання наявного потенціалу. Для забезпечення ефективності процесу реформування адміністративно- територіального устрою країни необхідні нові моделі, інструменти й механізми управління та прийняття рішень, що забезпечать сталий розвиток територій, регіонів і держави в цілому. Саме тому, існує необхідність визначення пріоритетних факторів розвитку та використання потенціалу територій, що забезпечує їх сталий геопросторовий розвиток у довготривалій перспективі.
Трансформация административно-территориального устройства в Украине является одной из составляющих реформ, в которых нуждается украинское общество. Главным из десяти приоритетов "Стратегии устойчивого развития "Украина – 2020", одобренной Указом Президента Украины, является децентрализация и реформа государственного социально-экономического устройства, перестройка территориальной организации объектов хозяйствования. Так что Украина и ее экономика требующих неотложного научного обоснования и практической реализации мер по устойчивому геопространственного развития страны в условиях трансформации административно-территориального устройства при условии эффективного использования имеющегося потенциала. Для обеспечения эффективности процесса реформирования административно-территориального устройства страны необходимы новые модели, инструменты и механизмы управления и принятия решений, которые обеспечат устойчивое развитие территорий, регионов и государства в целом. Именно поэтому, существует необходимость определения приоритетных факторов развития и использования потенциала территорий, обеспечивает их устойчивое геопространственное развитие в долгосрочной перспективе.
Transformation of the administrative and territorial system in Ukraine is one of the components of the reforms that Ukrainian society needs. One of the ten priorities of the Ukraine 2020 Strategy for Sustainable Development [1] approved by the Presidential Decree is decentralization and reform of the state socio-economic system, restructuring of the territorial organization of economic objects. Therefore, Ukraine and its economy need urgent scientific substantiation and practical implementation of measures for sustainable geospatial development of the country in the conditions of transformation of the administrative-territorial structure, provided the effective use of available potential. Problem statement. To ensure the effectiveness of the process of reforming the administrative and territorial structure of the country, new models, tools and mechanisms of governance and decision-making are needed that will ensure the sustainable development of territories, regions and the state as a whole. That is why there is a need to identify priority factors for the development and use of the territories' potential, which ensures their sustainable geospatial development in the long term.
Description
Keywords
об’єднана територіальна громада, фінансова спроможність, доходи на одну особу, сталий розвиток, природно-ресурсний потенціал, ресурси, стаття, объединенная территориальная община, финансовая состоятельность, доходы на душу населения, устойчивое развитие, природно-ресурсный потенциал, ресурсы, united territorial communities, financial capacity, per capita income, sustainable development, natural resource potential, resources
Citation
Горошкова Л. А. Потенціал сталого розвитку Запорізької області в умовах децентралізації (на прикладі трудових та агропромислових ресурсів) / Горошкова Л. А., Хлобистов Є. В., Письменна У. Є. // Економічний вісник університету. - 2020. - № 44. - С. 87-98.