Геологічні пам'ятки Середнього Подніпров'я та оцінка їх екологічного стану

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Деревська, Катерина
Руденко, Ксенія
Поповська, Марія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті показано, що територія Середнього Подніпров’я характеризується широким геологічним різноманіттям і є одним з найбільш освоєних регіонів України. Досліджуваний регіон характеризується значною кількістю природно-заповідних територій різного підпорядкування. В роботі описано геологічні пам’ятки природи, які виділені в межах областей, що відносяться до території Середнього Подніпров’я. Будівництва каскаду Канівського і Кременчуцького водосховищ призвело до активізації гравітаційних, ерозійних, абразійних процесів вздовж берегів водойм, що погіршило стан геологічних пам’яток природи. Ревізія геологічних об’єктів Середнього Подніпров’я і аналіз їх екологічного стану є необхідними для подальшого виділення і дослідження особливих територій, а науковий моніторинг дозволить отримувати нові знання щодо геологічних утворень, їх будови і історії виникнення. У роботі презентовано геологічні і геоморфологічні особливості прибережної смуги Середнього Подніпров’я. Непроста геологічна будова і розчленованість території зберігає природні ландшафти від втручання людини. Наголошено, що в останні роки активізувалися екзогенні процеси, які пов’язані з регіональними змінами клімату. Всього виділено 9 природних об’єктів різного рангу, які знаходяться у прибережній зоні Дніпра і водосховищ, встановлено природні і антропогенні чинники, які впливають на стан геологічних пам’яток природи. Проведений моніторинг дозволив виявити уразливі локації та запропонувати можливі засоби збереження геологічних пам’яток в межах Середнього Подніпров’я. Показано що найзагрозливішими процесами є природні небезпеки, що викликають гравітаційні рухи і можуть знищувати природні об’єкти. Підкреслено, що неможливо уберегтися від таких загроз, окрім превентивних заходів інженерно-технічного характеру. Вказано, що серед антропогенних небезпек загрозливими є видобуток будівельних корисних копалин, будівництво і підприємницька діяльність в межах об’єктів природно-заповідного фонду. Підкреслено, що до заходів охорони геологічних пам’яток природи можна віднести посилення охорони природних об’єктів; облаштування пам’яток державними знаками і винесення меж охоронних територій в натурі; виставлення інформаційних щитів.
The territory of the Middle Dnipro, one of the most developed regions of Ukraine, is characterized by a high geological diversity. There is a significant number of nature reserves of different subordination in this area. The paper describes geological natural monuments, which are identified within Middle Dnipro Region. The construction of the Kaniv and Kremenchug reservoirs led to the intensification of gravitational, erosion, abrasion processes along their banks, which has worsened the state of geological natural monuments. An inventory of geological objects of the Middle Dnipro and an analysis of their ecological status are necessary for further selection and study of special areas, and scientific monitoring will provide new knowledge about geological formations, their structure and history of origin. The paper presents geological and geomorphological features of the Middle Dnipro coastal strip. The complicated geological structure and dismemberment of the territory protects natural landscapes from human intervention. It is noted that, in recent years, exogenous processes associated with regional climate change have intensified. A total of nine natural objects of different rank have been identified, which are located in the coastal zone of the Dnipro and reservoirs. The natural and anthropogenic factors that affect the state of these geological natural monuments have been identified. The monitoring revealed vulnerable locations and suggested possible means of preservation for geological monuments within the Middle Dnipro. Natural hazards that cause gravitational movements and can destroy natural objects have been revealed to be the most dangerous processes. It is emphasized that it is impossible to avoid such threats, except for preventive measures of engineering and technical nature. Among the anthropogenic hazards are the extraction of construction minerals, construction and business activities within the objects of the nature reserve fund. Conservation measures for natural geological monuments include strengthening the protection of natural objects; the arrangement of monuments with state signs and demarcation of the boundaries of protected areas; display of information boards.
Description
Keywords
геологічні пам’ятки, екологічний стан, Середнє Подніпров’я, моніторинг, стаття, geological natural monuments, ecological conditions, Middle Dnipro, monitoring
Citation
Деревська К. І. Геологічні пам'ятки Середнього Подніпров'я та оцінка їх екологічного стану / Катерина І. Деревська, Ксенія В. Руденко, Марія О. Поповська // GEO&BIO. - 2021. - Vol. 21. - P. 75-86. - https://doi.org/10.15407/gb2108