Tvory. Pereklady. Lysty. Zapysy kobzarskykh dum [Works. Translations. Letters. Recordings of Kobzar's Dumas] by Mykhailo Kosach (Mykhailo Obachnyi), ed. Larysa Miroshnychenko

Abstract
Review on "Tvory. Pereklady. Lysty. Zapysy kobzarskykh dum" by Taras Pastukh.
Description
Keywords
Tvory. Pereklady. Lysty. Zapysy kobzarskykh dum, Mykhailo Kosach, review
Citation
Pastukh T. Tvory. Pereklady. Lysty. Zapysy kobzarskykh dum [Works. Translations. Letters. Recordings of Kobzar's Dumas] by Mykhailo Kosach (Mykhailo Obachnyi), ed. Larysa Miroshnychenko : review / Taras Pastukh // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. - 2021. - № 8. - P. 208-210. - https://doi.org/10.18523/kmhj249212.2021-8.208-210