Прислівникові еквіваленти слова сучасної української мови (на матеріалі художніх і наукових текстів ХХІ ст.)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Суховець, Юлія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У дослідженні розглянуто прислівникові еквіваленти слова української мови, які функціонують у художніх (прозових, поетичних, драматичних) і наукових текстах останнього десятиріччя (2010–2020). З’ясовано теоретичні засади виокремлення прислівникових еквівалентів слова як класу одиниць перехідного рівня, встановлено склад прислівникових еквівалентів слова, проаналізовано особливості форми вираження названих одиниць, а також визначено властивості їхньої внутрішньої організації. Виявлено, що кількість аналітичних сполук, що виражають цілісне поняття (якими, фактично, і є прислівникові еквіваленти слова), в українській мові дедалі збільшується, а самі ці сполуки являють собою системне явище.
The study examines the adverbial equivalents of the word of the Ukrainian language, which function in artistic (prose, poetic, dramatic) and scientific texts of the last decade (2010–2020). Theoretical bases of separation of adverbial equivalents of a word as a class of units of transitional level are found out, the structure of adverbial equivalents of a word is established, features of a form of expression of the named units are analyzed, and also properties of their internal organization are defined. It was found that the number of analytical compounds that express a holistic concept (which, in fact, are adverbial equivalents of the word) is increasing in the Ukrainian language, and these compounds themselves are a systemic phenomenon.
Description
Keywords
еквіваленти слова, прислівникові еквіваленти слова, форма вираження, модель структури, компонент, семний склад, лексико-семантичне поле, магістерська робота, equivalents of the word, adverbial equivalents of the word, form of expression, model structure, component, seme composition, semantic field
Citation