035.01 Філологія (українська мова та література)

Permanent URI for this collection

Освітньо-наукова програма: "Філологія. Теорія, історія української мови та компаративістика"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Текстові стратегії впливу на читача (на матеріалі есеїстики Юрія Андруховича)
  (2022) Дехтяренко, Богдана; Куранова, Світлана
  Мета дослідження — дізнатися особливості застосування текстових стратегій, актуальних для есеїстики Юрія Андруховича.
 • Item
  Структурно-стилістична варіативність епітафій в контекcті жанрової та регістрової теорій
  (2022) Колісник, Юлія; Куранова, Світлана
  Мета дослідження: визначити специфічні риси епітафій як мовленнєвого жанру та розробити власну класифікацію їх різновидів.
 • Item
  Дискурс-картина української блогосфери: мовна практика (на матеріалі відеохостингу Youtube)
  (2022) Лазарчук, Дарина; Куранова, Світлана
  Мета роботи: дослідити дискурс картину українських програм відеохостингу Youtube.
 • Item
  Лексикографічний опис епонімів в українській мові
  (2022) Матковська, Дарина; Лучик, Алла
  Метою роботи є розробка правил кодифікації епонімічних найменувань.
 • Item
  Категорія авторизації у тексті щоденника
  (2022) Сідак, Ольга; Ясакова, Наталія
  Мета роботи – встановити особливості вияву категорії авторизації у тексті щоденника.
 • Item
  Пресупозиції в українській блогосфері: прагмалінгвістичний аспект
  (2022) Заліпа, Марія; Куранова, Світлана
  Мета роботи — з’ясувати функції та мету використання пресупозицій у текстах блогів та дослідити вплив використання пресупозицій на аудиторію.
 • Item
  Процеси декомунізації в мовному ландшафті міст Миколаївської області
  (2021) Стеценко, Анастасія; Масенко, Лариса
  Мета роботи:дослідити особливості сформованого внаслідок процесу декомунізації топонімічного ландшафту міст Миколаївської області.
 • Item
  Словотвірні типи сучасних українських і польських прізвищ, похідних від власних особових назв: порівняльна характеристика
  (2021) Степурко, Олена; Вербич, Святослав
  Мета роботи: систематизувати, описати та проаналізувати словотвірні особливості прізвищ, утворених від власних особових назв, у польській та українських мовах.
 • Item
  Рецепція давніх писемностей у розвитку української графіки та каліграфії
  (2021) Народовська, Оксана; Лучик, Алла
  Мета роботи полягає у з’ясуванні зв’язку української графіки та каліграфії із давніми писемностями.
 • Item
  Явище диглосії в студентських середовищах м. Києва
  (2021) Ленько, Уляна; Масенко, Лариса
  Мета роботи: дослідити конкретні вияви диглосії у середовищах київських студентів, спираючись на дані соцолінгвістичних анкетувань.
 • Item
  Особливості перекладу власних назв з англійської мови на українську (на матеріалі твору Шарлотти Бронте "Джейн Ейр")
  (2021) Бондаренко, Валерія; Куранова, Світлана
  Метою роботи є пошук особливостей та способів перекладу власних назв з англійської на українську у романі Шарлотти Бронте "Джейн Ейр".
 • Item
  Евфемізми та дисфемізми у блогосфері: прагмалінгвістичний аспект
  (2021) Балаж, Валентина; Куранова, Світлана
  Мета роботи — проаналізувати особливості евфемізації та дисфемізації мови з прагмалінгвістичного погляду.
 • Item
  Прислівникові еквіваленти слова сучасної української мови (на матеріалі художніх і наукових текстів ХХІ ст.)
  (2020) Суховець, Юлія; Лучик, Алла
  У дослідженні розглянуто прислівникові еквіваленти слова української мови, які функціонують у художніх (прозових, поетичних, драматичних) і наукових текстах останнього десятиріччя (2010–2020). З’ясовано теоретичні засади виокремлення прислівникових еквівалентів слова як класу одиниць перехідного рівня, встановлено склад прислівникових еквівалентів слова, проаналізовано особливості форми вираження названих одиниць, а також визначено властивості їхньої внутрішньої організації. Виявлено, що кількість аналітичних сполук, що виражають цілісне поняття (якими, фактично, і є прислівникові еквіваленти слова), в українській мові дедалі збільшується, а самі ці сполуки являють собою системне явище.
 • Item
  Конфесійна лексика у публіцистичному стилі
  (2020) Кошло, Тетяна; Лучик, Алла
  Вивчення функціювання конфесійної лексики в текстах публіцистичного стилю – одне з важливих питань сучасного українського мовознавства. Поперше, тривалий період заборони на існування і, відповідно, розвиток конфесійного стилю мови і мовлення в радянський період зумовив прогалини в розумінні історії української мови. Сучасний словник конфесійного стилю, базуючись на християнській, найповніше православній термінології, постійно поповнюється лексикою, що найменує практики інших релігій, культів, вірувань, визначає нові поняття й тенденції. По-друге, стильова природа публіцистичного стилю мови і мовлення передбачає його відкритість впливам, засвоєння лексики всіх інших стилів, зокрема й переосмислення конфесійної лексики – нерідко в іронічному ключі. Мета магістерської роботи – з’ясувати специфіку функціювання конфесійної лексики в текстах публіцистичного стилю, дібраних із Українського національного лінгвістичного корпусу.
 • Item
  Вплив української мови на російську в сучасній Україні
  (2020) Гуджеджіані, Ілля; Масенко, Лариса
  У магістерській роботі розглядаються фактори перемикання мовного коду білінгвів наукраїнську із першою мовою російською. Матеріалом для дослідження слугувало мовлення В.Зеленського та І.Коломойського в інтерв’ю українськомовним тв російськомовнимжурналістам. Увага була зосереджена на лексичному рівні, хоча зазначається, що фонетичнийрівень названих мовців є також інтерферованим українською.Серед факторів, що впливають на частотність перемикання коду, ми виокремили:фактор сфери спілкування, фактор диглосії, фактор мовної спільноти співрозмовника, факторемоційного стану мовця, фактор комунікативної мети мовця і фактор мовної поведінкиспівбесідника. Найпродуктивнішим фактором, який впливає на частотність перемиканнякоду, ми визначили мовну поведінку співбесідника.Задля унаочнення отриманих результатів, ми розробили методику, за якою визначаличастотність перемикання мовного коду — середнє арифметичне число кількості перемиканькоду на 10 хвилин інтерв’ювання.Таким чином, різниця частотності перемикання коду, порівнюючи між спілкуванням ізросійськомовними та українськомовними журналістами, у В. Зеленського є чотирикратною, всередньому 1 перемикання коду до 4,2 на 10 хвилин інтерв’ювання. А різниця частотностіперемикання коду, порівнюючи між спілкуванням із російськомовними таукраїнськомовними журналістами, в І. Коломойського є майже чотирнадцятикратною, всередньому 0,2 перемикань коду до 2,9 на 10 хвилин інтерв’ювання.