До питання порівняльно-історичної ойконіміки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Купчинська, Зоряна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Порівняльно-історична ойконіміка у загальнослов’янському масштабі ґрунтується на історичному онімному матеріалі, суспільно-історичних умовах розвитку соціуму в час виникнення та розвитку назв різних типів, лінгвальних причинах появи формантів, семантичному навантаженні твірних основ ойконімів, наявності аналогічних онімів та апелятивів на території всіх слов’ян, стратиграфічному опрацюванні географічних назв і їхніх твірних основ тощо.
Comparative-historical oikonymics on the Slavic scale is based on historical onymic material, socio-historical conditions of development of the society at the time of originand development of names of different types, lingual causes of the appearance of formants, semantic loading of derivational stemеs of oikonyms, the presence of similar territories and territories stratigraphic study of geographical names and their foundations, etc.
Description
Keywords
порівняльно-історична ойконіміка, твірна основа, ойконім, стратиграфічний метод, ойконімний тип, ойконімна система, матеріали конференції, comparative-historical oikonymics, derivational stem, oikonym, stratigraphic method, oikonymic type, oikonymic system
Citation
Купчинська З. О. До питання порівняльно-історичної ойконіміки / Купчинська Зоряна Олегівна // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей міжнародної наукової конференції на пошану пам'яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А. та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства. - Київ : НаУКМА, 2020. - С. 69-72.