Потенціал розвитку ринку професійних (професійно-технічних) освітніх послуг в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Горошкова, Лідія
Харагірло, Віра
Хлобистов, Євген
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розвиток економіки провідних країн світу свідчить про те, що на сьогодні відбувся перехід від індустріальної стадії розвитку до постіндустріальної економіки, яку називають також інноваційною економікою, економікою знань і т. ін. За таких умов особливої уваги потребує аналіз проблем освітньої галузі в умовах реформування, як складової сталого розвитку будь- якого суспільства. Основою національного багатства, його найціннішим ресурсом стає не природній та відтворюваний капітал, а людський та інтелектуальний капітали, оскільки саме рівень його розвитку і визначає темп економічного зростання сучасного суспільства. На сьогодні, в умовах реформування освітньої галузі, на особливу увагу потребує вирішення проблеми невідповідність пропозиції на ринку праці та попиту на трудові ресурси певних професій, кваліфікації та освітнього рівня підготовки.
Развитие экономики ведущих стран мира свидетельствует о том, что сегодня произошел переход от индустриальной стадии развития к постиндустриальной экономике, которую называют также инновационной экономикой, экономикой знаний и т. д. В таких условиях особого внимания требует анализ проблем образования в условиях реформирования, как составляющей устойчивого развития любого общества. Основой национального богатства, его ценным ресурсом становится не природный и воспроизводимый капитал, а человеческий и интеллектуальный капиталы, поскольку именно уровень его развития и определяет темп экономического роста современного общества. Сегодня, в условиях реформирования образования, особого внимания требует решение проблемы несоответствия предложения на рынке труда и спроса на трудовые ресурсы определенных профессий, квалификации и образовательного уровня подготовки.
The development of the economies of the leading countries of the world shows that today there has been a transition from the industrial stage of development to the post-industrial economy, also called the innovative economy, the knowledge economy, etc. In such circumstances, special attention is required to analyze the problems of the educational sector in the context of reform, as a component of the sustainable development of any society. The basis of national wealth, its most valuable resource is not the natural and reproducible capital, but the human and intellectual capital, as it is the level of its development and determines the economic growth rate of modern society. Today, in the context of educational reform, special attention needs to be paid to addressing the mismatch in the labor market supply and demand for labor resources of certain professions, qualifications and educational level of training.
Description
Keywords
освітня галузь, професійна (професійно-технічна) освіта, підготовка та підвищення кваліфікації, заклади вищої освіти, стаття, образовательная отрасль, профессиональное (профессионально-техническое) образование, подготовка и повышение квалификации, учреждения высшего образования, education, professional (professional-technical) education, training and advanced training, higher education institutions
Citation
Горошкова Л. А. Потенціал розвитку ринку професійних (професійно-технічних) освітніх послуг в Україні / Горошкова Л. А., Харагірло В. Є., Хлобистов Є. В. // Економічний вісник університету. - 2020. - № 44. - С. 63-73.