Ступінь популістичності політичних партій на прикладі італійської партії “Рух п’яти зірок"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Хміль, Анастасія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ця робота присвячена феномену популізму, а також методу його дослідження. Теоретики та дослідники популізму не виявляють єдності ні в поясненні причин та передумов виникнення популістських сил і росту їхньої електоральної підтримки, ні навіть у самому розумінні терміну «популізм» та його природи. Тому, на основі наукових праць на тему популізму в роботі були виявлені основні атрибути популізму, які склали основу методу визначення ступеня популістичності політичних партії. Об’єктом аналізу стала італійська популістична партія “Рух п’яти зірок”. На основі методу було проаналізовано дискурс партії перед парламентськими виборами 2013 та 2018 року. В результаті аналізу ми побачили, що під час перших для партії виборів, вона поєднувала в собі майже повною мірою всі виявлені атрибути, в той час як на момент других виборів - багато атрибутів в риториці були представлені з меншою інтенсивністю, інші зникли взагалі.
This work is devoted to the phenomenon of populism and its research methods. Theorists and researchers of populism do not show unity neither in explaining the causes and preconditions for the emergence of populist forces and the growth of their electoral support, nor even in the very understanding of the term “populism” and its nature. Therefore, on the basis of scientific works on the topic of populism in the work were identified the main attributes of populism, which formed the basis of the method of determining the degree of populism of political parties. The subject of the analysis was the Italian populist Five Star Movement. Based on the method, the party's discourse was analyzed before the 2013 and 2018 parliamentary elections. As a result of the analysis, we saw that during the first election for the party, it combined almost all of the identified attributes, while at the time of the second election - many attributes in the rhetoric were presented with less intensity, others disappeared at all.
Description
Keywords
популізм, концепт звернення до народу, гомогенізація народу, дискурс партії, магістерська робота
Citation