Монетарні інструменти регулювання ринку праці України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Лебедівна, Олеся
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У магістерській роботі досліджується вплив заходів грошово-кредитної політики на протікання соціально-трудових процесів. Робота складається із вступу, 3-х розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. У вступі обґрунтовується актуальність теми, його мета та завдання, об’єкт і предмет дослідження, наводиться методологічна й інформаційна база, аналізується наукова новизна, практичне значення роботи та описується її структура. Перший розділ присвячений аналізу теоретико-методологічних засад використання інструментів монетарної політики для регулювання соціально-економічних процесів. У розділі досліджуються основні концепції грошово-кредитного регулювання, їхнє відображення через призму монетарних заходів Національного банку України та розглядається західний досвід використання інструментів монетарної політики для регулювання ринку праці. У другому розділі проводиться системний аналіз ринку праці України в нестабільному фінансовому середовищі, що обумовлюється дослідженням еволюції соціально-трудових відносин, основних форм організації ринку трудових ресурсів, а також базових світових моделей ринку праці та специфіки соціально-трудових відносин України. Наприкінці розділу аналізуються ключові методи прогнозування макроекономічних показників задля здійснення емпіричної оцінки впливу заходів монетарної політики на ринок праці України. Третій розділ характеризується емпіричним дослідженням впливу грошово-кредитного інструментарію на соціально-трудові відносини України на основі побудови векторних авторегресійних моделей як для України, так і для Польщі задля проведення порівняльного аналізу ефективності дії монетарних інструментів на рівень зайнятості в іншій, більш розвиненій країні світу, близькій до українських реалій. Також з огляду на результати оцінювання векторних авторегресійних моделей і сценарний аналіз для України та Польщі було розроблено рекомендації щодо підвищення рівня зайнятості населення України в короткостроковій перспективі.
Description
Keywords
монетарна політика, концепція грошово-кредитного регулювання, ринок праці, ринок трудових ресурсів, соціально-трудові відносини, світовий ринок праці, грошово-кредитна політика, магістерська робота
Citation