Креативність врятує: уроки для України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Гуменна, Олександра
Харламова, Г.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджується роль креативного підходу до ділової активності й економічного розвитку в цілому. Розглянуто сутність творчих галузей і динаміка розвитку креативних індустрій у США та Європейському Союзі. Також досліджено етап становлення та розвитку креативної економіки в Україні. За допомогою економетричної моделі автори проаналізували зв'язок між витратами населення на культурнорозважальні заходи та п'ятьма факторами – заробітною платою, рівнем ВВП (за витратами), кількістю місць проведення дозвілля, кількістю зайнятих у культурній сфері та відсотковою ставкою за кредитами. За результатами аналізу було визначено, що найбільший вплив на результативний показник (витрати населення на культурнорозважальні заходи) мають два фактори – заробітна плата (доходи населення) та рівень ВВП. При цьому модель є статистично надійною. Для розвитку творчої економіки України пропонується стимулювати систему заходів, яка охоплює економічні, культурні та соціальні чинники, пов'язані із проблемами технологій, інтелектуальної власності й туризму. Ці заходи допоможуть досягти запланованої частки креативних індустрій на рівні понад 40% ВВП до 2030 р.
This article studies the role of a creative approach to business activity and economic development in general. More specifically, the essence of creative industries and dynamics of development of creative industries in the USA and the European Union are considered. In addition, the authors consider the formation and development of the creative economy in Ukraine. On the basis of an econometric model the authors analyze the relationship between the costs of the population for cultural and entertainment activities and five factors – average wages, GDP (at cost), number of places for leisure, the number of people employed in the cultural sphere and the interest rate for loans. According to the results of the analysis, it was determined that the two main factors influencing the performance indicator (expenditure of the population on cultural and entertainment activities) are wages (income) and GDP. The model proved to be statistically reliable. For the development of the creative economy of Ukraine, it is proposed to stimulate a system of measures that includes economic, cultural and social factors related to technology, intellectual property and tourism. These measures will help to achieve the strategic share of creative industries at over 40% of GDP by 2030.
Description
Keywords
креативність, креативні кластери, креативна економіка, креативні індустрія, модель, Україна, стаття, creativity, creative clusters, creative economy, creative industry, model, Ukraine
Citation
Харламова Г. О. Креативність врятує: уроки для України / Г. Харламова, О. Гуменна // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Економіка. - 2018. - № 1 (196). - С. 76-84.