Лідерство як складова інституту наукового управління

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Authors
Артьомова, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Інститут обдарованої дитини НАПН України
Abstract
Матеріали доповіді учасника Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції "Лідерство і обдарованість: сучасний науковий дискурс і освітня практика", 14-19 лютого 2024 року. Проблема лідерства є історично притаманною людству як природній спільноті. Втім у суспільстві здатність бути лідером є творчим даром, покликанням, професійною долею. Виявлення і розвиток обдарованості і лідерських задатків людини відбувається в межах домогосподарства, системи загальної і професійної освіти. Проте найбільш повна реалізація таких якостей здійснюється в продуктивному господарському процесі за допомогою інституту менеджменту як системи наукового управління персоналом. Становлення системи наукового управління відбулося на рубежі ХІХ–ХХ ст. У подальшому такий інститут виявив свою історичну місію і зазнав потужного розвитку. Однак з другої половини ХХ ст. він поступово втрачає творчий потенціал. Подолання кризи наукової системи управління є важливою передумовою творчого осмислення нової картини світу та відновлення втраченої рівноваги у суспільному розвитку. Це потребує обґрунтування нової концепції лідерства, адекватної умовам інформаційного суспільства.
Description
The problem of leadership is historically inherent in humanity as a natural community. For society, the ability to be a leader is a creative gift, a vocation, a professional destiny. Identification and development of giftedness and leadership skills of a person takes place within the boundaries of the household, the system of general and professional education. However, the most complete realization of such qualities is carried out in the productive economic process with the help of the institute of scientific management. The formation of the scientific management system took place at the turn of the 19th and 20th centuries. In the future, such an institute revealed its historical mission and underwent powerful development. However, from the second half of the 20th century. he gradually loses his creative potential. Overcoming the crisis of the scientific management system is an important prerequisite for the creative understanding of a new picture of the world and the restoration of the lost balance in social development. This requires substantiation of a new concept of leadership adequate to the conditions of the information society.
Keywords
творча обдарованість, лідерство, інститут наукового управління, інформаційна економіка, сталий суспільний розвиток, матеріали конференції, creative talent, leadership, institute of scientific management, information economy, sustainable social development
Citation
Артьомова Т. І. Лідерство як складова інституту наукового управління / Артьомова Т. І. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції "Лідерство і обдарованість: сучасний науковий дискурс і освітня практика", 14-19 лютого 2024 року / Національна академія педагогічних наук України [та ін.]. - Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2024. - C. 15-22.