Здоров’язбережувальні еколого-економічні технології та шляхи сталого розвитку в гірничовидобувній галузі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Пашков, Анатолій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В статті розглядаються економічні та екологічні інструменти захисту довкілля та людини. Запропоновано різноманітні природоохоронні заходи для різних типів відпрацьованих кар'єрів та під час вибухових робіт чи зсувів на діючих кар'єрах, що дозволить скоротити викиди шкідливих газів більше ніж у 2 рази та отримати економічний ефект понад 0,5 млг.грн. тільки на прикладі Глухівського гранітного кар'єру Сумщини. В статье рассматриваются экономические и экологические инструменты защиты окружающей среды и человека. Предложены разнообразные природоохранные мероприятия для различных типов отработанных карьеров и во время взрывных работ или оползней на действующих карьерах, что позволит сократить выбросы вредных газов более чем в 2 раза и получить экономический эффект более 0,5 млг.грн. только на примере Глуховского гранитного карьера Сумщины. The article considers the economic and environmental instruments and environmental rights. Offer a range of environmental protection measures for different types of waste quarries and during blasting or landslides on existing quarries that will allow to reduce emissions of harmful gases by more than 2 times and to get economic benefit of more than 0.5 mln.uan. only on the example of Glukhovsky granite quarry, Sumy region.
Description
Keywords
здоров'язбережувальні технології, економіка природокористування, екологія, безпека життєдіяльності, кар 'єр, здоровьесберегающие технологии, экономика природопользования, экология, безопасность жизнедеятельности, карьер, technologies, preserving health, environmental economics, environment, safety, qиаrry
Citation
Нападовська Л. А. Здоров’язбережувальні еколого-економічні технології та шляхи сталого розвитку в гірничовидобувній галузі / Лілія Нападовська, Анатолій Пашков // Гуманітарний вісник : зб. наук. пр. Педагогіка. Психологія. Філософія / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". - Переяслав-Хмельниц. : [ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. ДПУ ім. Г. Сковороди"], 2013. - Вип. 30. - С. 354-360 : табл.