091 Біологія

Permanent URI for this collection

Освітньо-наукова програма "Молекулярна біологія"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Якісний стан ліпопротеїнів та активність запальної реакції за хронічної серцевої недостатності
  (2020) Вербицька, Юлія; Кучменко, Олена; Шпильчин, Віталій
  Об’єктом дослідження є сироватка венозної крові 12-ти обстежених людей з ХСН II-IV функціонального класу за NYHA з ФВ-ЛШ £ 40% на фоні ішемічної хвороби серця (ІХС). Встановлено пониження показників обміну ліпідів та ліпопротеїнів, які свідчать про наявні проблеми серцево-судинної системи. Зменшення арилестеразної активності параоксонази-1 відбувається на тлі зростання вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів. Зростання активності МПО вказує на наявність запальної реакції. Підвищення концентрації продуктів перекисного окиснення може означати, що оксидантний стрес є не лише пусковим механізмом атерогенезу, а й відіграє суттєву роль при прогресуванні хронічної серцевої недостатності. Закономірне зростання індексу перекисної модифікації атерогенних ліпопротеїнів сигналізує про накопичення в них продуктів переокислення ліпідів і білків.
 • Item
  Особливості метаболічного репрограмування клітин аденокарциноми молочної залози миші лінії 4Т1, асоційовані з підвищеним інвазивним потенціалом
  (2020) Жованник, Валерія; Горак, Ірина; Мартиненко, Вікторія
  Метою магістерської роботи є оцінка впливу адаптерного протеїну Ruk/CIN85 на активність ключових ензимів, що залучені до процесу інвазії та метастазування клітин аденокарциноми молочної залози миші лінії 4Т1. Було проведено порівняння впливу надпродукування та пригніченого продукування Ruk/CIN85 у сублініях клітин лінії 4Т1 на інвазивний потенціал клітин, активність ферментів, що відповідають за ремоделювання позаклітинного матриксу та амінооксидаз, що пов’язані із несприятливим прогнозом розвитку пухлини. Було встановлено, що надпродукування Ruk/CIN85 асоційоване з набуттям клітинами ознак більш агресивного амебоїдного типу інвазії/метастазування. Ruk/CIN85 може слугувати потенційним прогностичним маркером розвитку злоякісного новоутворення.
 • Item
  Дискримінація видів у роді Salvia з використанням генетично-маркерних систем
  (2020) Коба, Поліна; Антонюк, Максим
  S. cremenecensis – подільський ендемічний вид. За однією з теорій – гібрид. Можливі батьківські види - S. nutans(2n=22) та S. dumetorum(2n=14). Метою роботи було проаналізувати геноми S. cremenecensis, S. nutans та S. dumetorum за допомогою праймерів до мікросателітних локусів задля пошуку поліморфізму та підтвердження або спростування твердження про гібридне походження S. cremenecensis. Проведено ПЛР аналіз восьми мікросателітних локусів (SoUZ012, SoUZ013, SoUZ014, SoUZ015, SoUZ016, SoUZ017, SoUZ018, SoUZ019) у трьох видів роду Salvia (S. cremenecensis, S. nutans та S. dumetorum), перші два з яких мають природоохоронний статус, що поширені на території Західної України. Визначено чотири мікросателітні локуси (SoUZ013, SoUZ014, SoUZ015, SoUZ018), за якими наявний ПЛР-продукт та два локуси (SoUZ014 та SoUZ018), які потенційно можуть використовуватися для досліджень рідкісних видів Західної України. Проведено порівняння зовнішніх морфологічних ознак насіння цих видів. Теорія про гібридне походження S. cremenecensis не спростована.
 • Item
  Поліморфізм за мікросателітними локусами у пшениці Мігушової та сортів пшениці м’якої
  (2020) Титенко, Наталя; Антонюк, Максим
  Метою роботи був пошук інтрогресій послідовностей геному Triticum miguschovae Zhir. в геном T. aestivum з використанням праймерів до мікросателітних локусів. Об’єктом дослідження слугувала ДНК, виділена із рослин T. miguschovae Zhir., сортів T. aestivum Одеська 267, Вдала, Лелека, Панна та нащадків F1 від їх схрещування. Було проаналізовано 31 мікросателітний локус з відомою локалізацією на хромосомах пшениці м’якої, що охоплювали всі 7 гомеологічні груп хромосом. Інформативними для вивчення гібридних геномів виявилися 11 мікросателітних локусів розташованих на хромосомах T. aestivum 2A, 5A, 1D, 4D, 5D та 6D. За цими локусами продукт ПЛР в спектрі акриламідного гелю відрізнявся між батьківськими рослинами. За п’ятьма (з 11) локусами було отримано унікальний поліморфний продукт для F1, що відрізнявся від обох батьківських спектрів. Таким чином, використання мікросателітного аналізу є ефективним методом для ідентифікації, як інтрогресій чужинного хроматину, так і вивчення молекулярних перебудов у гібридних рослин пшениці.
 • Item
  Філогенія гладконосих кажанів з підродини Vespertilioninae: реконструкція за послідовностями генів Cyt B та RAG-2
  (2020) Хижко, Дарина; Дзеверін, Ігор; Гхазалі, Марія; Єфіменко, Тетяна
  Рекоструйовано різні типи філогенетичних дерев без молекулярного годинника та з "м’яким" і "жорстким" молекулярними годинниками на послідновностей генів Cyt B та RAG-2, які належать 21 виду підродини Vespertilioninae (Chiroptera: Mammalia). Одержані філогенетичні гіпотези було порівняно між собою, а також було проаналізовано вибірки з послідновстей на співвідношення синонімічних до несинонімічних замін, частот нуклеотидів, еволюційні відстані. Між деревами з різними типами молекулярного годинника виявлено відмінності у датах дивергенції, а також у положенні видів. Між "ядерним" та "мітохондріальним" деревами відрізняються положення видів T.pachypus, P.javanicus, P.nathusii, N.plancyii, N.leisleri. Було уточнено положення P.subflavus.