08.03.02 - економіко-математичне моделювання

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Системне моделювання механізму бюджетного регулювання : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
    (2005) Лук'яненко, Ірина; Вітлінський, Вальдемар
    Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.03.02. - Економіко-математичне моделювання. - Київський національний економічний університет, Київ, 2005. Запропоновано концептуальні положення системного моделювання механізму бюджетного регулювання на основі структурно-функціональних взаємозв’язків між бюджетами різних ієрархічних рівнів, що дозволяє формалізувати адаптивні механізми міжбюджетної взаємодії з метою сприйняття економічного розвитку країни та її адміністративно-територіальних одиниць. Розроблено концепцію побудови базової квазісгатичної макроеконометричної моделі та її динамічного аналога для аналізу взаємодії основних секторів економіки в контексті бюджетного регулювання, особливістю яких є модульна структура з синтезним та декомпозіційним ефектами. Запропоновано оригінальний підхід до оцінювання динамічного ефекту фіскальних шоків для української економіки, що дало змогу проаналізувати можливі варіанти бюджетного регулювання при їх виникненні. Розроблено оригінальні економетричні моделі складових державного та зведеного бюджетів України, які враховують різні підходи при моделюванні, зокрема механізми корегування помилки, часткові пристосування, адаптивні та раціональні очікування, довгострокову пам’ять часових рядів тощо. Досліджено особливості системного моделювання механізму бюджетного регулювання на рівні регіонів, побудовано систему економетричних моделей лонгітюдних даних основних статей надходжень та видатків місцевих бюджетів, які дозволяють враховувати неоднорідність та особливості інфраструктури окремих регіонів. Запропоновано новий підхід до розподілу трансфертів між регіонами України. Розроблено економіко-математичні моделі оцінки впливу захисту прав власності та непродуктивної економічної діяльності на економічний потенціал регіонів, на основі яких аналітично та емпірично підтверджено суттєву щільність зв’язку між рівнем захисту прав власності та економічним зростанням регіонів та обґрунтовано важливість правових факторів для фінансового вирівнювання регіонів та ефективності бюджетного регулювання на регіональному рівні.