053 Психологія

Permanent URI for this collection

Освітньо-наукова програма: "Психологія"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Соціально – психологічні особливості прояву депресивних станів у підлітковому та юнацькому віці
  (2021) Гончаренко, Евеліна
  Мета дослідження: теоретично проаналізувати та емпірично дослідити соціально – психологічні особливості депресивних станів підліткового та юнацького віку, розробити та апробувати систему корекційних заходів, спрямовану на подолання та запобігання розвитку негативних настроїв.
 • Item
  Особистісні чинники музичних уподобань в юнацькому віці
  (2021) Кодовбецький, Віталій; Копець, Людмила
  Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити особистісні чинники музичних уподобань осіб юнацького віку та розробити практично орієнтовану програму розвитку музичності осіб юнацького віку.
 • Item
  Психологічні особливості впливу гендерної ідентичності дорослих на формування гендерної ідентичності підлітків
  (2021) Копитько, Андрій; Голубєва, Марія
  Метою дослідження є теоретичний аналіз та емпіричне дослідження впливу батьківського гендеру на гендерну ідентичність їх дітей-підлітків.
 • Item
  Особливості емоційного інтелекту сучасної молоді у віці ранньої дорослості
  (2021) Козішкурт, Юлія; Чернобровкіна, Віра
  Метою дослідження є теоретичне та емпіричне дослідження особливостей впливу розвитку емоційного інтелекту сучасної молоді.
 • Item
  Особливості вольової саморегуляції у студентів з різним рівнем тривожності
  (2021) Опанасенко, Милана; Чернобровкін, Володимир
  Мета дослідження - теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити особливості вольової саморегуляції студентів в період навчальної діяльності в залежності від рівня тривожності, а також розробити програму психокорекції тривожності студентської молоді.
 • Item
  Соціальна адаптація як чинник самостійності у період ранньої дорослості
  (2020) Гулей, Ольга; Бушай, Ігор
  Робота присвячена проблемі соціальної адаптації як чинника самостійності у період ранньої дорослості. У роботі визначається сутність та специфіка соціальної адаптації від народження людини і до віку ранньої дорослості включно, аналізується зміст та особливості формування самостійності як особистісної характеристики та особливості взаємозв’язку процесів соціальної адаптації та прояву і формування самостійності. За результатами дослідження, було встановлено, що особливості перебігу соціальної адаптації до настання віку ранньої дорослості впливають на формування самостійності як особистісної характеристики. Надалі, після настання віку ранньої дорослості, сформована самостійність значною мірою впливає на особливості перебігу подальшої соціальної адаптації. Формування самостійності було виявлено як значущу і комплексну характеристику осіб раннього дорослого віку, яка відображає рівень інтернальності контролю, ступінь вираженості дорослого его-стану та готовності до відповідальності за себе та наслідки своїх рішень. У ході дослідження було висунуто та перевірено доцільність корекції рівня самостійності з метою повернення відповідальності за власне життя до рук осіб раннього дорослого віку, що у подальшому дозволяє досягати більшого благополуччя та гармонії між бажаним та реалізованим.
 • Item
  Розбіжності в оцінці життєвих ситуацій як причина подружніх конфліктів
  (2020) Кібенко, Еліна; Поліщук, Валерій
  Проаналізовано проблему розбіжностей в оцінці подружжям життєвих ситуацій, яка визначає рівень сприятливого становлення сімейних взаємин з допомогою базових понять (інтенціональність, істинність, спосіб даності, "сповіщення") і методів (передусім – феноменологічна редукція, яка допомагає уникнути ескалації конфлікту шляхом абстрагування від конкретних умов та персоналій) системи наукових уявлень німецького філософа Е.Гуссерля(1859–1938). У сімейних взаєминах на рівні теоретико-емпіричного аналізу перевірено припущення вченого, що суб’єктивний досвід є основним джерелом об’єктивного пізнання навколишньої дійсності. Встановлено головні чинники подружньої конфліктності (зокрема – стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях, комунікативна та конфліктологічна компетентність, світоглядні відмінності) та з’ясовується рівень їхнього впливу на гармонійність сімейних взаємин. Продемонстровано реальність і потенційність феноменологічних ідей, які мають власну специфіку тлумачень у філософії і психології через аналіз та систематизацію відповідної інформації у психіатрії, що, власне, стало вирішальним мотивом для їх використання у "психології сім’ї" як одній із галузей психологічного знання. Як наслідок, з використанням тематичних методик з’ясовано психологічні особливості типових сімейних конфліктів через різне тлумачення подружжям життєвих ситуацій та виокремлено шляхи їх подолання. Встановлено тенденцію у взаєминах, що партнери осмислюють власні переконання та повсякденні настанови здебільшого як істинні та об’єктивні,–тобто інші оцінювальні судження апріорі потрапляють у категорію хибних. Насамкінець, на прикладі окремих феноменологічних ідей Е.Гуссерля продемонстровано перспективність філософських доробок для прикладного психологічного знання (зокрема, для подружжя з врахуванням їхніх пізнавальних інтересів розроблено програму корекції впливу розбіжностей в оцінці життєвих ситуацій на конфліктність).
 • Item
  Взаємозв’язок емоційного вигорання менеджера по роботі з клієнтами з його психологічним і соціальним благополуччям
  (2020) Корчинська, Тетяна; Гірник, Андрій
  Роботу присвячено темі емоційного вигорання менеджера по роботі з клієнтами та пошуку шляхів впливу на його психологічне благополуччя для зменшення рівня емоційного вигорання. Було розкрито основні теоретичні положення з питань емоційного вигорання, психологічного і соціального благополуччя особистості, а також подано опис особливостей посади менеджера по роботі з клієнтами. Дослідження показали, що у більшості менеджерів по роботі з клієнтами високий рівень емоційного вигорання і, разом з тим, високий рівень соціального самопочуття. Було виявлено, що між емоційним вигоранням менеджерів та їхнім рівнем соціального самопочуття не існує кореляційного зв’язку, а отже ці змінні не взаємозалежні. З іншого боку, було виявлено негативну кореляцію між рівнями симптомів емоційного вигорання менеджерів по роботі з клієнтами та їхнім рівнем щастя (що визначає психологічне благополуччя). Це означає, що при підвищенні рівня щастя можливо зменшити симптоми емоційного вигорання. Для підтвердження цієї гіпотези було розроблену програму фізичної активності для покращення рівня щастя та психологічного благополуччя менеджерів по роботі з клієнтами. Завдяки програмі, середній рівень щастя учасників збільшився на 24,4%, а симптоми емоційного вигорання знизилися на 31,2% (емоційне виснаження), 25% (деперсоналізація) та 19,2% (редукція особистих досягнень). Базуючись результатах даного дослідження, було складено практичні рекомендації для керівництва компаній, у яких передбачені посади менеджерів по роботі з клієнтами для профілактики та боротьби з емоційним вигоранням працівників.
 • Item
  Особливості професійного самовизначення сучасних студентів
  (2020) Рибалочка, Катерина; Боднар, Алла
  У магістерському дослідженні особливостей професійного самовизначення сучасних студентів було здійснено комплексний теоретичний аналіз різних підходівдо професійного самовизначення. Перший підхід зводить професійне самовизначення до вибору професії (профорієнтаційний підхід). Другий підхід розглядає професійне самовизначення як невід'ємний компонент професійного становлення протягом усього життя. Було виділено та проаналізовано концепції, які звертають увагу на особливості професійного самовизначення в культурному та соціальному контексті. Також було визначено особливості професійного самовизначення на етапі навчання у ЗВО. Було проведено емпіричне дослідження вираженості компонентів професійного самовизначення та їх зв’язку зі сформованістю професійної ідентичності. Також було проведено 15 інтерв’ю зі студентами університетів Гонконгу, Німеччини, Туреччини, Кореї, Латвії, Білорусії, Казахстану, Сербії, США та виділено ключові практики та тенденції освітнього процесу, які сприяють професійному самовизначенню студентів в інших країнах. На базі результатів емпіричного дослідження було розроблено програму психологічної підтримки та стимулювання процесу професійного самовизначення на етапі навчання у ЗВО, яка складається з трьох основних блоків: адаптаційно-інформативного, спрямованого на будування професійної самосвідомості та практичного, основною метою якого є розвиток конкретних навичок необхідних для ефективного професійного самовизначення.
 • Item
  Вплив оцінювання навчальної діяльності на формування самооцінки у дітей молодшого шкільного віку
  (2020) Сердюкова, Богдана; Чернобровкін, Володимир
  Роботу присвячено темі самооцінки дітей молодшого шкільного віку та пошуку оптимальної форми оцінювання навчальної діяльності, що сприяє формуванню адекватної самооцінки у молодших школярів. Було розкрито основні теоретичні положення з питань індивідуально-психологічних особливостей дітей молодшого шкільного віку, самооцінки та взаємозв’язку процесу її формування з підходами до оцінювання навчальної діяльності. Результати дослідження показали, що формуванню адекватної самооцінки у дітей молодшого шкільного віку сприяє конфіденційне оцінювання навчальної діяльності. З іншого боку було виявлено, що відкрите оцінювання, яке передбачає розголошення відміток молодших школярів, має негативний вплив на формування у них адекватної самооцінки. Найкращі результати показав такий варіант конфіденційного оцінювання навчальної діяльності, який передбачає надання відмітки та оцінки учню через йог обатьків. На основі результатів дослідження розроблено методичні рекомендації та тренінгову програму розвитку навичок культури оцінювання навчальної діяльності молодших школярів для батьків та вчителів. Програма показала високу ефективність: встановлено покращення рівня комунікації батьків з викладачами, збільшення кількість учнів з адекватною самооцінкою та відчутне покращення навчальних результатів учнів з тих предметів, на яких активно використовується запропонована форма оцінювання навчальної діяльності. Досягненню таких результатів сприяють такі сучасні підходи в навчальній діяльності, як педагогіка партнерства та конфіденційність оцінювання навчальної діяльності учнів.
 • Item
  Вплив Я-концепції батьків на формування образу родини у підлітків
  (2020) Червінський, Семен-Олександр; Богданов, Сергій
  Про актуальність проблеми образу родини у підлітків свідчать особливості підліткового віку, який дослідники характеризують як особливо значимий в розвитку особистості, появи у неї соціально активних форм поведінки. На свідомості підлітка, що перебуває в стані формування насамперед відбиваються процеси, що відбуваються в сімейному житті, і від того, яких принципів, норм і цінностей дотримуються батьки, багато в чому буде залежати розвиток соціальної сфери країни в подальшому. Актуальність представленого дослідження зумовлена тим, що багато дітей підліткового віку відчувають труднощі в процесі соціалізації. Сім'я як інститут первинного соціального становлення особистості здатна допомогти підлітку стати повноцінним членом суспільства або, навпаки, ускладнити цей процес. У магістерській роботі встановлено, що у підлітків, виховуваних в групах батьків з неадекватною Я-концепцією, у ставленні до образу сім’ї першочерговими є емоційні компоненти, що відображають компенсаторний характер уявлень; у підлітків, що виховуються батьками з адекватною Я-концепцією - раціональні. Підлітки з родин батьків що мають неадекватну Я-концепцію, орієнтовані на любов, чуттєвість, безпеку і впорядкованість дитячо-батьківських відносин, представники сімей з адекватною Я-концепцією - на контроль, опіку, строгість і обмеження в процесі виховання. Таким чином, наявність різних шкал, що входять в універсалій груповий оцінки по високому інтервалу (90%), різних факторів і статистично значущих відмінностей середніх значень показує, що ставлення до сім’ї у підлітків в залежності від Я-концепції батьків має чітко виражену диференціацію, що може використовуватися в дослідницьких і практичних цілях при вивченні дитячо-батьківських відносин.
 • Item
  Психологічні чинники харчової поведінки у юнацькому віці
  (2020) Чубарова, Ніяра; Копець, Людмила
  У дипломному дослідженні дається теоретичний та емпіричний аналіз закономірностей та механізмів формування уявлень про харчову поведінку в юнацькому віці, їх розладів та можливих причин, на базі чого розробити тренінгову програму для психопрофілактики виникнення порушень харчової поведінки. Розглянута загальна характеристика періоду юнацького віку, розкрито поняття "харчова поведінка". Отримані дані емпіричного дослідження доказали статистичне припущення, де показники незадоволеності тілом позитивно прямо корелюють з високими показниками перфекціонізму, низькою самооцінкою та низьким індексом життєвої задоволеності. Зважаючи на отримані результати і сучасні проблеми студентів, було розроблено і проведено дводенний тренінг на отримання соціально-психологічних навичок і який спрямований на стабілізацію реакції щодо навколишнього світу. Перший розділ містить аналіз робіт вітчизняних і зарубіжних вчених з проблеми розуміння харчової поведінки в юнацькому віці. Розглядається наукове уявлення про юнацький вік, його процес та основні зміни. Докладно проаналізовано види харчової поведінки та підстави для виникнення порушень у юнацькому віці. В другому розділі описано проведення емпіричного дослідження та було встановлено пряму залежність між досліджуваними ознаками: незадоволеністю тілом і індексом життєвої задоволеності. На основі математично-статистичної обробки отриманих даних вдалося виявити зв'язок між високим рівнем перфекціонізму та низьким рівнем прийняття власної зовнішності. Третій розділ присвячено розробці методичних рекомендацій та програми психологічної профілактики порушень харчової поведінки у осіб юнацького віку. Складено і проведено тренінг на тему: перфекціонізму (як постійне порівнювання себе з іншими і бажання бути найкращим) і соціальних мереж (як платформа викривленої реальності і ресурс для виникнення порушень харчової поведінки). Де після проведення було виявлено позитивні зміни у загальному індексі життєвої задоволеності учасників тренінгу.
 • Item
  Вплив страхів на процес прийняття життєвих рішень у період пізньої юності: магістерська робота
  (2018) Стародуб, Максим; Чернобровкін, Володимир
  Робота присвячена проблемі прийняття життєвих рішень особами у період пізньої юності; розкриваються особливості впливу різних факторів, (смисложиттєвих орієнтацій, життєвої позиції, імпульсивності) на процес прийняття життєвих рішень; описується вплив різних видів страхів на цей процес. Результати дослідження показали, що вплив страхів на процес прийняття життєвих рішень у період пізньої юності у великій мірі визначається особливостями цього вікового періоду, такими як формування ідентичності та затвердження власного Я у суспільстві. Таким чином, найбільш впливовими видами страху у цей період є соціофобія, що складається зі страху соціальних оцінок та страху соціальних взаємодій, та фортунофобія (страх перед долею). Соціофобія має такий сильний вплив через те, що молоді люди у цей період проходять через процес сепарації від батьківської сім’ї та приєднуються до суспільства як окремі індивіди, і тому думка суспільства про них як про особистість стає для них дуже важливою. Фортунофобія є по суті страхом невідомої та невідворотної долі, яка є невіддільною частиною прийняття будь-якого життєвого рішення, особливо в період юності, коли люди приймають свої перші важливі рішення у житті. За результатами проведеного дослідження встановлено, що осмисленість життя має зворотній зв’язок з впливом страхів на процес прийняття життєвих рішень, тобто чим більш осмислене життя особи, тим менший вплив страхів. В той же час, імпульсивність має прямий кореляційний зв’язок з процесом прийняття життєвих рішень, тобто чим більше людина імпульсивна, тим більше страхи впливають на процес прийняття життєвих рішень. Життєва позиція «Я +, Світ –» найменше піддається впливу страхів на процес прийняття життєвих рішень. Також, вплив страхів виступає більше як мотивуючий, ніж як стримуючий фактор, який примушує молодих людей рухатися уперед та змінювати своє життя.