Центр досліджень екосистем, змін клімату та сталого розвитку НаУКМА

Permanent URI for this collection

Центр створено у грудні 2008 року. Мета його діяльності – проведення досліджень в галузі вивчення природних та штучних екосистем, фітоценології, екології рослин, ландшафтної екології, сталого розвитку; технічне, інформаційне та методичне забезпечення навчальних курсів та наукової роботи студентів, аспірантів та слухачів PhD програми з екології, а також підготовка академічних, освітніх видань, участь в міжнародному науковому співробітництві.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Аналіз космічних знімків у геоінформаційних системах : робочий зошит. Частина 2
  (2021) Бабійчук, Світлана; Кучма, Тетяна; Юрків, Лілія; Томченко, Ольга; Довгий, Станіслав
  Робочий зошит є практичним доповненням навчально-методичного посібника "Дистанційне зондування Землі: аналіз космічних знімків у геоінформаційних системах" (С. О. Довгий, С. М. Бабійчук, Т. Л. Кучма, О. В. Томченко, Л. Я. Юрків). Практичні роботи, що містяться в робочому зошиті, укладені з метою познайомити читача з можливостями застосування відкритого програмного забезпечення – Quantum GIS у дослідженнях, зокрема кліматичних, гідрологічних, лісових, сільськогосподарських тощо. Робочий зошит може використовуватися методистами і керівниками секцій системи Малої академії наук України, вчителями й учнями шкіл, ліцеїв, гімназій в освітній та дослідницькій діяльності, а також усіма, хто прагне самостійно опанувати основи дистанційного зондування Землі.
 • Item
  Радіоекологічне районування ландшафтів як різновид прогнозного радіоекологічного моніторингу
  (2021) Кучма, Тетяна; Райчук, Людмила; Швиденко, Ірина
  Радіоекологічне районування ландшафтів належить до способів наукового дослідження стану радіоекологічного забруднення території і призначений для врахування ступенів ризиків, що виникають внаслідок забруднення сільськогосподарських та природних екосистем радіонуклідами, на стадії планування виробництва, інформаційного забезпечення вирішення проблем оздоровлення довкілля у контексті радіаційного забруднення, забезпечення умов, сприятливих для життєдіяльності людей та господарської реабілітації забрудненого радіонуклідами регіону. Спосіб базується на використанні відкритих безкоштовних базових картографічних шарів та супутникових знімків, а їх обробка здійснюється у безкоштовному ГІС-програмному забезпеченні.
 • Item
  Втрачені об’єкти та території природно-заповідного фонду
  (Видавництво «Компанія “Манускрипт”», 2021-03-01) Василюк, Олексій; Оскирко, Олександра; Марущак, Олексій; Спінова, Юлія; Дятлова, Олена; Василюк, Олексій; Оскирко, Олександра
  На 2020 рік в Україні налічують 8 512 територій та об'єктів ПЗФ загальною площею 4 085 862 гектарів, тобто близько 6,8 % площі нашої держави. Створення цих об'єктів має понад 100-річну історію. Проте, рідко коли вголос говорять, що у минулому територій природно-заповідного фонду було значно більше і велику їх кількість ліквідували рішеннями державних органів різного рівня. Або ж навпаки — через якийсь час після створення окремі об'єкти ПЗФ перестали згадувати у офіційних переліках, хоча офіційно вони не були ліквідовані. Протягом 6 років ми знайшли відомості про 2362 випадки скасування об’єктів і територій ПЗФ загальною площею понад 123 336 га. Це становить 21,7 % від всіх створених ПЗФ за кількістю та 3,23 % за площею. Видання, яке ви тримаєте у руках є каталогом офіційної інформації про такі втрачені території. Водночас каталог не може вважатись вичерпним зібранням інформації про них, адже частина рішень, якими створювались або скасовувались колишні ПЗФ до нашого часу не збереглась. Довідник буде цікавий краєзнавцям, історикам, природоохоронцям, гро- мадським організаціям, органам місцевого самоврядування, земельних ресурсів та працівникам сфери охорони довкілля.
 • Item
  Interactive exercises and games for sustainable development goals: How to develop sustainability competencies in higher education?
  (2020-09-09) Kozak, Olena
  The article is dedicated to the idea of including Sustainable Development Goals (SDGs) in any discipline in higher education for the development of sustainability competences. The article analyses possible interactive exercises and games for all 17 SDGs. It also includes the analysis of sustainability competences provided by each game or exercise, as well as disciplines in which it can be used. This author recommends using interactive exercises and games for SDGs in higher education as effective and powerful instruments for promoting sustainability issues and developing students’ competencies.
 • Item
  Ерозія ґрунтів як чинник опустелювання агроландшафтів України
  (2021-10-16) Тараріко, Олександр; Ільєнко, Тетяна; Кучма, Тетяна; Білокінь, Олена
  Наведено опис типової структури агроландшафтів України та найпоширеніших дегра­ даційних процесів. Масштабними серед процесів деградації ґрунтів є водна і вітрова ерозії, що супроводжується падінням родючості ґрунтів, втратами вологи на по- верхневий стік, забрудненням атмосферного повітря, поверхневих вод та деградацією малих річок. Проаналізовано площі посіву основних культур за 1990–2020 рр. у розрізі адміністративних областей за даними Державної служби статистики України, а також динаміку середньої суми температур за вегетаційний період у 1982–2019 рр. за супутниковими даними. Супутникові дані Sentinel-5P були використані для аналізу поширення масштабної пилової бурі у зоні Полісся у квітні 2020 р. У результаті потеп­ ління клімату та економічних чинників значно збільшилась площа посівів кукурудзи та соняшнику, що за посилення зливового характеру опадів, а також вітрового режиму в результаті змін клімату, створило умови для інтенсифікації водної і вітрової ерозій в агроландшафтах. Типовим для умов Полісся є локальний прояв вітрової ерозії пере- важно на пересушених торф’яниках та зв’язно-піщаних ґрунтах. Однак навесні 2020 р. вперше спостерігалась масштабна пилова буря на території Українського і Біло- руського Полісся на площі близько 3,5 млн га. Збільшення ризиків прояву ерозійних явищ унаслідок змін клімату та сучасної сільськогосподарської діяльності потребує удосконалення не лише державної системи управління земельними ресурсами, але й більш досконалої системи агроекологічного моніторингу, науково-методичного та інформаційно-консультативного забезпечення регіональних органів управління, землевласників і землекористувачів. З метою реалізації державної політики та ко- ординації робіт із питань раціонального використання і охорони ґрунтів, боротьби з їх опустелюванням та деградацією, а також адаптації систем землекористування до змін клімату запропоновано на базі існуючих профільних підрозділів центральних і регіональних органів управління в системі Міністерства аграрної політики та продо- вольства України створити орган «Моніторингу, землеустрою та охорони ґрунтів».