eKMAIR

Ґенеза парадигми сталого розвитку

Show simple item record

dc.contributor.author Супрун, Наталія
dc.date.accessioned 2021-10-13T13:16:08Z
dc.date.available 2021-10-13T13:16:08Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Супрун Н. А. Ґенеза парадигми сталого розвитку / Супрун Н. А. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України". - Київ : Наукова думка, 2020. - Вип. 53. - С. 167-188. uk_UA
dc.identifier.uri https://doi.org/10.15407/ingedu2020.53.167
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21137
dc.description.abstract Стаття присвячена дослідженню історичних передумов та інституційних детермінант ґенези парадигми сталого розвитку, а також аналізу основних концепцій та наукових ідей, що сформували концептуальну платформу та ідейну конструкцію парадигми, зокрема таких: ковбойської економіки, заповненого світу, меж зростання, екологічної економіки, органічного розвитку. Формування базових принципів та цільових орієнтирів цієї парадигми має тривалу історію і відбувається під впливом еволюції етичних норм, цілей економічного розвитку та практик суспільної взаємодії. Системне дослідження проблеми оцінки глобальних результатів економічних процесів розпочалося на початку 1970-х років, що було простимульовано, з одного боку, розгортанням системних економічних, політичних та суспільних криз, а з іншого, – розробленням нового наукового інструментарію дослідження проблеми – глобального моделювання. Концептуальну платформу та ідейну конструкцію парадигми сталого розвитку, що ґрунтується на принципах збалансованості економічних, соціальних та екологічних цілей суспільства, було сформовано науковцями - членами Римського клубу. Основними інституційними формами реалізації сталого розвитку, які мають впроваджуватися за підтримки міжнародних структур та національних урядів як на рівні індивідуального споживання, так і на рівні національної економіки, мають стати циркулярна модель економіки, технологічна модернізація виробничих процесів, що дозволяють мінімізувати витрати і втрати ресурсів, та система корпоративної соціальної відповідальності. Дослідження ґенези парадигми сталого розвитку є важливим для глибинного розуміння її візії та місії, а також для визначення релевантних практичних механізмів досягнення цілей сталого розвитку. uk_UA
dc.description.abstract The article is devoted to the study of historical preconditions and institutional determinants of the genesis of the paradigm of sustainable development, as well as the analysis of basic concepts and scientific ideas that formed the conceptual platform and ideological construction of the paradigm, including Cowboy economics, Full World, The Limits to Growth, Green economy, Organic development. The shaping of basic principles and targets of this paradigm has a long history that is forming by the evolution of ethical norms, goals of economic development, and practices of social interaction. Systematic research on the problem of assessing the global results of economic development began in the early 1970s, which was stimulated on the one hand by the development of systemic economic, political, and social crises, and on the other by the development of new scientific tool – global modeling. The conceptual platform and ideological construction of the paradigm of sustainable development, based on the principles of balancing economic, social and environmental goals of society, was formed by members of the Club of Rome. The leading institutional forms of sustainable development, which should be implemented with the support of international structures and national governments both at the level of individual consumption and at the level of the national economy, should be circular economy, technological modernization of production processes to minimize costs and resource losses and the system of corporate social responsibility. The study of the genesis of the scientific paradigm of sustainable development is important for an in-depth understanding of its vision and mission, as well as for determining the relevant practical mechanisms for achieving the goals of sustainable development. en
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject сталий розвиток uk_UA
dc.subject Цілі сталого розвитку ООН uk_UA
dc.subject парадигма науки uk_UA
dc.subject світова динаміка uk_UA
dc.subject "межі зростання" uk_UA
dc.subject глобальна проблематика uk_UA
dc.subject Римський клуб uk_UA
dc.subject циркулярна економіка uk_UA
dc.subject екологічна економіка uk_UA
dc.subject корпоративна соціальна відповідальність uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject sustainable development en
dc.subject UN Sustainable Development Goals en
dc.subject paradigm of science en
dc.subject world dynamics en
dc.subject "limits of growth" en
dc.subject global issues en
dc.subject Club of Rome en
dc.subject circular economy en
dc.subject corporate social responsibility en
dc.title Ґенеза парадигми сталого розвитку uk_UA
dc.title.alternative Genesis of the Paradigm of Sustainable Development en
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics