eKMAIR

The Practical Aspect of Using a Combinatorial Model on Configuration of Combinations

Show simple item record

dc.contributor.author Koliechkina, Liudmyla
dc.contributor.author Nahirna, Alla
dc.date.accessioned 2020-05-08T13:25:54Z
dc.date.available 2020-05-08T13:25:54Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Koliechkina L. N. The Practical Aspect of Using a Combinatorial Model on Configuration of Combinations / L. N. Koliechkina, A. N. Nahirna // Control systems and computers. - 2019. - № 5. - P. 23-29. en_US
dc.identifier.issn 2706-8145
dc.identifier.uri https://doi.org/10.15407/usim.2019.05.023
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17264
dc.description.abstract The paper proposes the practical task of choosing a set of programs to protect information at the enterprise. An optimization combinatorial model is built on the configuration of combinations to solve the task. An algorithm for finding a solution to this optimization problem is presented. A practical example of the use of a optimization combinatorial model and the search for the best choice of a set of programs for data protection at the enterprise is given. en_US
dc.description.abstract На ринку програмного забезпечення існує багато програмних продуктів щодо захисту інформації. Виходячи з основних завдань захисту інформації та фінансових можливостей, як правило, підприємству необхідно здійснювати вибір з наявності програм даного типу. Вибір таких програм має забезпечувати мінімізацію витрат на їх придбання. При деталізації вибору можна здійснити додаткові розрахунки цільової функції в діапазоні максимуму та мінімуму середньостатистичних цін програм захисту інформації з урахуванням їх рейтингу. При вирішенні даної проблеми є сенс використовувати комбінаторні оптимізаційні моделі на множині сполучень. Метою даної статті є демонстрація використання комбінаторної оптимізаційної моделі на множині сполучень та подання методу вирішення даного типу завдань. Методи. Метод розв'язання задачі умовної оптимізації на комбинаторній множині сполучень. Результати. Сформульовано проблему вибору програмного забезпечення захисту інформації та запропоновано підхід до її розв'язання. В даному випадку завдання моделюється комбінаторною оптимізаційною моделлю на множині сполучень. Запропоновано метод розв'язання даного типу завдань. Розглянуто практичний приклад застосування комбінаторної оптимізаційної моделі на множині сполучень. Висновки. За допомогою запропонованої моделі можна моделювати завдання, які передбачають сполучення об'єктів, процесів і т.п. за умови мінімізації функції мети. Подальші дослідження буде спрямовано на побудову оптимізаційних моделей на інших комбінаторних множинах з нелінійними функціями мети. uk_UA
dc.description.abstract На рынке программного обеспечения существует множество программных продуктов по защите информации. Выходя из основных задач о защите информации и финансовых возможностях, как правило, предприятию необходимо осуществлять выбор из имеющегося наличия программ данного типа. Выбор таких программ должен обеспечивать минимизацию затрат на их приобретение. При детализации выбора, можно произвести дополнительные расчеты целевой функции в диапазоне максимума и минимума среднестатистических цен программ по защите информации с учетом их рейтинга. При решении данной проблемы можно использовать комбинаторную оптимизационную модель на множестве сочетаний. Целью данной статьи является демонстрация использования комбинаторной оптимизационной модели на множестве сочетаний и представления метода решения задач данного типа. Методы. Метод решения задачи условной оптимизации на комбинаторном множестве сочетаний. Результаты. Сформулирована проблема выбора программного обеспечения по защите информации и предложен подход к ее решению. В данном случае задача моделируется комбинаторной оптимизационной моделью на множестве сочетаний. Предложен метод решения задач данного типа. Рассмотрен практический пример применения комбинаторной оптимизационной модели на множестве сочетаний. Выводы. С помощью предложенной модели можно моделировать задачи, которые предусматривают сочетание объектов, процессов и т.п. при условии минимизации функции цели. Дальнейшие исследования будут направлены на построение оптимизационных моделей на других комбинаторных множествах с нелинейными функциями цели. ru_RU
dc.subject information security en_US
dc.subject combinatorial optimization en_US
dc.subject mathematical model en_US
dc.subject a configuration of combinations en_US
dc.subject objective function en_US
dc.subject restrictions en_US
dc.subject article en_US
dc.subject інформаційна безпека uk_UA
dc.subject комбінаторна оптимізаційна модель uk_UA
dc.subject множина сполучень uk_UA
dc.subject цільова функція uk_UA
dc.subject обмеження uk_UA
dc.subject информационная безопасность ru_RU
dc.subject комбинаторная оптимизационная модель ru_RU
dc.subject множество сочетаний ru_RU
dc.subject целевая функция ru_RU
dc.subject ограничения ru_RU
dc.title The Practical Aspect of Using a Combinatorial Model on Configuration of Combinations en_US
dc.title.alternative Практичний аспект застосування комбінаторної моделі на конфігурації сполучень uk_UA
dc.title.alternative Практический аспект применения комбинаторной модели на конфигурации сочетаний ru_RU
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Control systems and computers en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics