eKMAIR

Проблема відновлення серединного класу у контексті глобальної трансформації соціальної структури суспільства

Show simple item record

dc.contributor.author Артьомова, Тетяна
dc.date.accessioned 2019-05-30T06:59:06Z
dc.date.available 2019-05-30T06:59:06Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Артьомова Т. І. Проблема відновлення серединного класу у контексті глобальної трансформації соціальної структури суспільства / Артьомова Т. І. // Український соціум. - 2018. - № 4 (67). - С. 113-126. uk_UA
dc.identifier.issn 1681-116X
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15769
dc.identifier.uri https://doi.org/10.15407/socium2018.04.113
dc.description.abstract На рубежі століть і тисячоліть суспільні відносини в більшості країн світу зазнали суттєвих модифікацій. Глобальні ринкові трансформації, які тривалий час визрівали в господарських системах розвинутих країн, були пов'язані зі становленням “нової” (інформаційно-мережевої) економіки. Наприкінці ХХ ст. вони сформували передумови для трансформування патерналістської моделі соціальної ринкової держави та зумовили суспільний запит на системні структурні реформи. У процесі таких реформ соціальна структура суспільства зазнала суттєвих змін. Посилилася проблема соціальної нерівності, середній клас піддався розщепленню, сформувався значний соціальний сегмент (прекаріат) з нестабільною зайнятістю та хиткими соціально-економічними перспективами. До сьогодні тенденцію соціального розшарування не подолано. Закономірності нормального відтворення серединних соціальних верств, які охоплюють більшість населення, в умовах інформаційної економіки залишаються недостатньо вивченими. Для України розуміння глобальних тенденцій модифікації соціальної структури має особливе значення: ринкове трансформування національної економіки не призвело до становлення інституту соціальної відповідальності бізнесу та зміцнення позицій середнього класу. Отже, підвищення загального добробуту населення залишається на порядку денному. У контексті подолання глибинних соціально-економічних протиріч актуальною є ініціатива вітчизняної наукової школи, пов’язана з ідентифікацією новітнього середнього класу як серединного класу або медіум-класу, який формується відповідно до логіки становлення інформаційно-мережевої економіки. Такий клас відрізняється стійким соціально-економічним становищем у суспільстві та здатний розширювати свої межі (охопити більшість населення) навіть в умовах загального збільшення нерівності. uk_UA
dc.description.abstract At the turn of the centuries and millennia, social relations in most world countries have undergone significant modifications. Global market transformations, which have matured for a long time in the economic systems of developed countries, were associated with the emergence of a "new" (information network) economy. In the end of the 20th century, they have formed preconditions for the transformation of the paternalistic model of a social market state and caused the public request for systemic structural reforms. In the process of such reforms, the social structure has undergone significant changes. The problem of social inequality has intensified, the middle class has been subjected to splitting, and a significant social segment has been formed (precariat) with unstable employment and shaky socio-economic prospects. Until now, the trend of social stratification has not been overcome. The regularities of the normal reproduction of the medium social strata, which cover the majority of the population, in the conditions of the information economy remain insufficiently studied. For Ukraine, the understanding of the global trends in the modification of the social structure is of particular importance: the market transformation of the national economy did not lead to the establishment of the Institute of corporate social responsibility and the strengthening of the middle class position. Consequently, raising the general welfare of the population remains on the agenda. In the context of overcoming the deep socio-economic contradictions, the initiative of the national scientific school, related to the identification of the newest middle class as a medium class, which is formed in accordance with the logic of the formation of the information network economy, is relevant. This class is characterized by a stable social and economic situation in society and is able to expand its boundaries (reaching the majority of the population) even in the context of a general increase in inequality. en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject глобальні ринкові трансформації uk_UA
dc.subject інформаційно-мережева економіка uk_UA
dc.subject трансформація соціальної структури uk_UA
dc.subject серединні соціальні верстви uk_UA
dc.subject серединний клас uk_UA
dc.subject медіум-клас uk_UA
dc.subject нормальні умови відтворення uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject global market transformations en_US
dc.subject information network economy en_US
dc.subject transformation of social structure en_US
dc.subject middle social layers en_US
dc.subject middle class en_US
dc.subject medium-class en_US
dc.subject normal conditions for reproduction en_US
dc.title Проблема відновлення серединного класу у контексті глобальної трансформації соціальної структури суспільства uk_UA
dc.title.alternative The problem of the medium class restitution in the context of global transformation of the social structure en_US
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.relation.source Український соціум. - 2018. - № 4 (67) uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics