eKMAIR

Нейромаркетинг як інноваційний інструмент у маркетингу

Show simple item record

dc.contributor.author Гуменна, Олександра
dc.contributor.author Гончарова, Катерина
dc.date.accessioned 2018-12-05T15:45:14Z
dc.date.available 2018-12-05T15:45:14Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Гуменна О. В. Нейромаркетинг як інноваційний інструмент у маркетингу / Гуменна О. В., Гончарова К. О. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2018. - Т. 3, вип. 1. - С. 38-44. uk_UA
dc.identifier.issn 2519-4739
dc.identifier.issn 2519-4747
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14860
dc.identifier.uri https://doi.org/10.18523/2519-4739312018149798
dc.description.abstract У статті подано дослідження сутності такого інноваційного виду маркетингу, як нейромаркетинг, який створює нові можливості для просування товарів та послуг з урахуванням психологічних і фізіологічних особливостей споживачів. Дослідження базується на практичних прикладах застосування механізмів нейромаркетингу провідними компаніями, зокрема в напрямі подолання споживчого опору інноваційним продуктам. Основними методами нейромаркетингових досліджень, які розглянуто в статті, є інструментальні та соціально-психологічні. Інструментальні методи, такі як ЕЕГ (електроенцефалографія), МЕГ (магнітоенцефалографія), ЕМГ (електронейроміографія) і ТМС (магнітна стимуляція), застосовують для вимірювання змін нервової та метаболічної активності мозку споживачів такі компанії-гіганти, як, наприклад, PepsiCo і Ebay. Найпоширенішими соціально-психологічними методами є концепція ZMET (вивчення неусвідомлюваних емоційних реакцій на сукупність зображень, що є основою для створення реклами), а також концепція кансей-інжинірингу (трансформація емоцій і переживань людини в дизайн продукту). Правильне використання інструментів впливу на споживача через візуальні, аудіальні та аромаканали дає змогу збільшити продажі, створити та підтримати лояльність споживачів, позитивний імідж компанії та її товару, що призведе до збільшення прибутку. Для подолання споживчого опору у статті запропоновано такі маркетингові стратегії: функціональні (покращення позиціонування товару, забезпечення відповідного рівня обслуговування, запровадження атестатів і свідоцтв якості та ін.) та психологічні (збільшення впізнаваності бренду, ефективне використання політики товарної марки). Отже, навіть зважаючи на високу вартість нейромаркетингових досліджень, компанії готові вивчати органи чуття людини, сканувати мозок, робити фізіологічні та психологічні дослідження, все більше змагаючись не стільки за якість товару, як за його презентацію споживачеві. uk_UA
dc.description.abstract The article presents the study of the essence of such an innovative type of marketing as neuromarketing, which creates new opportunities for the promotion of goods and services, taking into account the psychological and physiological characteristics of consumers. The research is based on practical examples of application of mechanisms of neuromarketing by leading companies, in particular in the direction of overcoming consumer resistance to innovative products. The main methods of neuromarketing studies that are considered in the article are instrumental and socio-psychological, where instrumental methods such as: EEG (electroencephalography), MEG (magnetocencephalography), EMG (electroneuromyography), and TMS (magnetic stimulation) are used to measure changes in the nervous and metabolic activity of the brain of consumers. The most common socio-psychological methods are the concept of ZMET (the study of unconscious emotional reactions to a set of images that later becomes the basis for the creation of advertising), as well as the concept of engineering cannibal (transformation of emotions and human experiences in the product design and its properties). The article states that the correct use of instruments of influence on the consumer through visual, auditory, and aromatic channels can increase sales, create and maintain customer loyalty, a positive image of the company and its product, which will increase profits. To overcome consumer resistance, the following marketing strategies are proposed in the article: functional (improvement of product positioning, provision of appropriate level of service, introduction of certificates and quality certificates, etc.) and psychological: increase of brand recognition, effective use of the policy of a trademark. Thus, even considering the high cost of neyromarketing researches, companies are ready to study the organs of human senses, scan the brain, do physiological and psychological research, increasingly competing for the quality of the product and its presentation to the consumer. en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject нейромаркетинг uk_UA
dc.subject інноваційний продукт uk_UA
dc.subject маркетингові дослідження uk_UA
dc.subject кансей-інжиніринг uk_UA
dc.subject інструментальні й соціально-психологічні методи нейромаркетингу uk_UA
dc.subject канали впливу на споживача uk_UA
dc.subject споживчий опір uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject neuromarketing en_US
dc.subject innovation product en_US
dc.subject marketing research en_US
dc.subject kancey engineering en_US
dc.subject instrumental and socio-psychological methods of neuromarketing en_US
dc.subject channels of consumer influence en_US
dc.subject consumer resistance en_US
dc.title Нейромаркетинг як інноваційний інструмент у маркетингу uk_UA
dc.title.alternative Neuromarketing as an Innovative Instrument in Marketing en_US
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2018. - Т. 3, вип. 1 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics