eKMAIR

Вип. 03. Історико-філософські студії

Вип. 03. Історико-філософські студії

 

Recent Submissions

 • Горський, Вілен (2000)
  Передмова до часопису "Магістеріум", № 3, тематична серія - "Історико-філософські студії".
 • Котусенко, Віктор (2000)
  У статті розглянуто основні риси та функції поняття "аналогія буття" у натуральній теології томістичної традиції. Основну увагу зосереджено навколо особливостей підходу до даного питання засновника традиції Томи Аквінського ...
 • Колесник, Артем (2000)
  У запропонованій статті автор розглядає основні ідеї теорії пізнання Ралфа Кедворта, одного з найцікавіших і найталановитіших філософів-теологів Кембриджської платонічної школи XVII ст., у працях якого вона досягла апогею ...
 • Падалка, Віталій (2000)
  У статті на підставі порівняльного аналізу Арістотелевого погляду на катарсис як структурний елемент трагедії та розуміння катарсису в творах християнської аскетичної літератури робиться спроба окреслити загальне ...
 • Баумейстер, Андрій (2000)
  Стаття присвячена проблемі буття у критичній філософії Канта. Автор досліджує кантівське перетлумачепня традиційної онтології у трансцендентальній логіці. Таке перетлумачепня породжує ряд апорій, що уможливлюють легітимацію ...
 • Кірієнко, Сергій (2000)
  У статті розглядається співвідношення теологічного знання із знанням філософським та їхня взаємодія, з одного боку, з Кантівською системою філософії, а з іншого, через Кантівську систему філософії - із загальною мислительною ...
 • Дністрян, Світлана (2000)
  У статті досліджуємо значення та сферу застосування поняття "воля" у структурі філософії І. Канта. Також формулюємо проблему волі у його філософії, подаємо її можливі смисли та роз'яснення.
 • Лютий, Тарас (2000)
  Стаття присвячена з'ясуванню складної проблематики становлення термінів "воля" та "влада". Розглядається механізм формування відповідних концептів, що стають засадничими чинниками існування людини у філософії волі. Головна ...
 • Ледницький, Дмитро (2000)
  На творчій спадщині Ф. Ніцше розглядаються онтологічні та гносеологічні аспекти дуалізму аполлонічного і діонісійського начал, а також робляться аксіологічні висновки, які визначають позицію Ніцше стосовно проблеми людини.
 • Кулаков, Андрій (2000)
  В роботі пропонується синтетичний підхід до об'єкт-суб'єктного відношення людина-природа (культурне поле), в яке влючений ландшафт, що розуміється як текст, прочитання якого пропонується через призму національного міфу, ...
 • Василенко, Олександра (2000)
  У представленій статті здійснена спроба дослідити на матеріалі християнської аскетичної літератури діалогічний зміст духовного наставництва. З цією метою розглядається два можливих типи стосунків між: наставником і учнем, ...
 • Григор'єва, Надія (2000)
  У статті аналізується рукописна праця П. Д. Юркевича "Міфи Платона про людську душу", що належить до першого, "київського", періоду творчості мислителя. Здійснений текстуальний аналіз та спроба включення рукопису в ...
 • Вандишева, Надія (2000)
  Розвиток вітчизняної філософської думки початку XIX сторіччя відзначений тим, що сфера релігійних почуттів і релігійного світогляду стає предметом філософського аналізу. Предмет нашої зацікавленості становить творчість ...
 • Степанюк, Леся (2000)
  У статті розкривається основний зміст поняття статі у філософії Василя Розанова - одного з найоригінальніших мислителів російської культури початку XX століття.
 • Лук'яненко, Оксана (2000)
  Питання про співвідношення філософії з літературою порушувалося вченими різних напрямів філософської думки, яка в нашому столітті стала подекуди "літературоцентристською". Запропонована стаття є спробою розглянути ...
 • Маєвський, Олександр (2000)
  У статті здійснено спробу принаймні часткового відновлення метафізичних підстав позитивної епістемології Моріца Шліка. Зі ствердження вихідної першості орієнтації на факт-взагалі на етапі зародження неопозитивізму робиться ...
 • Єрмоленко, Володимир (2000)
  Стаття присвячена порівнянню цих концептів та аналізу їх місця у філософських позиціях обох мислителів. Досліджуючи гайдеггерівські теми Ereignis, Geben та Gabe, Das Selbe, Zusammengehoren, автор прагне показати вихід ...
 • Мальцева, Катерина (2000)
  Стаття пропонує звернути особливу увагу на деякі аспекти у дослідженні владних стосунків, зокрема на мовленнєвий етос влади (аналіз мовленнєвого акту). Для сприяння більш панорамного бачення проблематики, пов'язаної із ...
 • Архіпова, Людмила (2000)
  В статті комунікація розглядається в контексті загальної проблеми: чи має людське буття семіотичну природу. Якщо комунікація є виявленням універсальної семіотичної сутності, тоді досягнення герменевтики й теорії інтерпретації ...
 • Карівець, Ігор (2000)
  В статті розглядається проблема прояву трансцендентного в соціальному бутті людини. Автор намагається деконструювати соціальний натуралізм і деоб'єктувати суспільне, щоб побачити новий горизонт соціального пізнання - ...

View more