Path of modern natural sciences: from discovery of realities to study of their attributes

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Gabovich, Alexander
Kuznetsov, Volodymyr
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
We analyze the development of the natural sciences according to the scheme: "… reality – attributes – reality – attributes". Any material reality is interpreted as a carrier of attributes manifested in a certain range of its experimental study and at a certain theoretical level of data understanding. More sophisticated experiments and refined theories lead to a more detailed and correct vision of realities and their attributes. The latter initiates new experiments and creation of new theories. These cognitive processes lead to the discovery of new material realities with their additional or refined attributes compared to those previously known. The objectivity and relative truth of scientific statements about the realities under study and their attributes are based on a qualitative or quantitative correspondence between theoretically calculated values of attributes and their experimentally measured values. We emphasize that the isolation and adequate historical and philosophical analysis of those cycles requires professional knowledge of the analyzed complex scientific material and cannot be implemented within the framework of oversimplified ideas about science and the role, which theories play in it. Examples of such ideas are the understanding of theories solely in terms of their refutation and confirmation or even the replacement of theories with fuzzy sociological concepts such as a paradigm and sociocultural determination of the scientific results. Those views often become the source of idealistic, irrational, and postmodernist interpretations of science and its history.
Description
Розвиток природничих наук аналізується за схемою: "… реальність – атрибути – реальність – атрибути …". Будь-яка матеріальна реальність інтерпретується як носій атрибутів, що проявляються в певному діапазоні її експериментального вивчення та на певному теоретичному рівні розуміння отриманих даних. Більш складні і продумані експерименти та більш витончені теорії ведуть до більш детального та повного бачення реалій та їхніх атрибутів, що ініціює нові експерименти та створення нових теорій. Ці когнітивні процеси ведуть до відкриття нових матеріальних реалій із додатковими або вдосконаленими порівняно з раніше відомими атрибутами. Об’єктивність і відносна істинність наукових тверджень про досліджувані реалії та їхні атрибути засновані на якісній та кількісній відповідності теоретично розрахованих значень атрибутів їхнім експериментально виміряним значенням. Підкреслюється, що їх виокремлення та адекватний історико-філософський аналіз потребує фахового знання складного наукового матеріалу й не може ефективно здійснюватися в рамках надмірно спрощених уявлень про науку та роль, яку в ній відіграють теорії. Прикладами таких ідей є розуміння теорій виключно з позиції їх спростування та підтвердження або навіть заміна теорій нечіткими соціологічними концепціями, такими як парадигма та соціокультурна детермінація наукових результатів. Ці погляди часто стають джерелом ідеалістичних, ірраціональних та постмодерністських тлумачень науки та її історії.
Keywords
material realities and their attributes, attributes and their values, experiments, theories, qualitative and quantitative correspondence between calculated and measured values of attributes, article, матеріальні реалії та їх атрибути, атрибути та їх значення, експерименти, теорії, якісна та кількісна відповідність розрахованих і виміряних значень атрибутів
Citation
Gabovich A. M. Path of modern natural sciences: from discovery of realities to study of their attributes / Gabovich A., Kuznetsov V. // Дослідження з історії і філософії науки і техніки. - 2022. - Т. 31 № 2. - C. 3-15. - https://doi.org/10.15421/272214