Політика охорони громадського здоров'я в Україні у контексті процесів глокалізації (політологічний аналіз)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Семигіна, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У роботі зроблено акцент на політологічних аспектах сучасних тенденцій еволюції політики охорони громадського здоров’я в умовах глокалізації.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Київ, 2013. У дисертації концептуалізовано поняття "громадське здоров’я", "охорона здоров’я" та "політика охорони здоров’я". Проаналізовано історико- теоретичну ґенезу політики охорони здоров’я, систематизовано моделі цієї політики у сучасних суспільствах, охарактеризовано її інституційну структуру та інструменти. Надано характеристику глобальній політиці охорони громадського здоров’я, регіональним інституційним змінам та процесам локалізації політики охорони здоров’я. Проаналізовано глобальні і локальні політико-інституційні зміни політики охорони здоров’я з огляду на ціннісно-ідеологічний вимір, епідеміологічні виклики та роль фахового середовища. Досліджено діючу вітчизняну модель та політичну практику системи охорони здоров’я, визначено стан її законодавчого та матеріального забезпечення. Оцінено хід політико-інституційних трансформацій системи охорони здоров’я в сучасній Україні в контексті зовнішніх впливів і внутрішніх політичних процесів, оцінено здобутки та труднощі втілення міжнародних програм, спрямованих на розвиток нових підходів. Проведено перспективний аналіз політики охорони громадського здоров’я в Україні та політичних передумов для впровадження ефективних стратегій збереження здоров’я нації.
Thesis abstract for a Doctor’s degree in Political Science, specialty 23.00.02 – political institutions and processes. I. F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies at the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2013. The thesis conceptualizes the notion of "public health", "health care", and "health policy". The historical and theoretical origins of health policy are described; social goals, models and instruments of modern health policy are analyzed. The characteristic global health policy, regional institutional change and localization process of health policy are characterized. Global and local transformational trends in shaping health policy with respect to the value-ideological dimension of contemporary processes of health policy, epidemiological challenges and the role of the professional environment are analyzed. The state of the national healthcare system is described, influences of political actors are determined, problems of transformation of health policy are defined, the achievements and difficulties of implementation in Ukraine of the international programs aimed at developing new approaches to public health are evaluated. A prospective analysis of public health policies in Ukraine is conducted and the preconditions for implementing effective strategies for preserving the health of the nation are defined.
Description
Keywords
громадське здоров'я, політико-інституційні трансформації охорони здоров’я, здоров'я, громадське здоров'я, охорона здоров'я, глобальна політика, глокалізація, політика охорони здоров'я, право на здоров'я, соціальні цілі політики охорони здоров'я,, health, public health, global policy, glocalization, health policy, the right to health, public health policy, social objectives of health policy, автореферат дисертації
Citation
Семигіна Т. В. Політика охорони громадського здоров'я в Україні у контексті процесів глокалізації (політологічний аналіз). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук / Т.В. Семигіна. – К., 2013. – 46 с.