Інновації як інструмент підвищення конкурентоспроможності економіки України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Посна, Вікторія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Кваліфікаційна робота присвячена вивченню важливості інноваційної політики для України для скорочення розриву в добробуті різних країн, що призведе до підвищення рівня її конкурентоспроможності. Об’єктом дослідження виступає конкурентоздатність економіки України та її інноваційна складова. Предметом дослідження є аналіз та вивчення інноваційного впливу у розрізі впровадження та забезпечення України конкурентними перевагами на міжнародній арені. Мета дослідження полягає в тому, щоб проаналізувавши нормативно-правові акти, наукові праці в досліджуваній сфері, міжнародні звіти та статистичні дані офіційних світових порталів та України виділити основний базис для розбудови та утримання, а й майбутньому і підвищення конкурентоспроможності України на глобальному ринку за допомогою впровадження інновацій, які б давали можливість безперервного та невичерпного зростання. Маючи наведену вище теоретичну базу сформувати принципи та інструменти щодо підвищення позицій нашої держави на ринку. У вступі роботи визначено актуальність теми та розроблено завдання, які будуть вирішені у дослідженні. У першому розділі проаналізовано та сформовано теоретичні засади розвитку інноваційних процесів та їх вплив на конкурентоспроможність країни. У другому розділі проаналізовано міжнародні рейтинги з конкурентоспроможності з інноваційною складовою та позиції України в них і розроблено порівняльний аналіз інноваційної діяльності в Україні та зарубіжних країнах. Також проведено кластеризацію країн за рівнем їх інноваційності та розроблено матрицю переходу від слабкого інноватора до сильного. В роботі кореляційним та регресійним аналізами доведено важливість моделі "потрійної спіралі" ("triple helix") для набуття високих конкурентних переваг. Третій розділ представляє рекомендації щодо удосконалення інноваційного розвитку в Україні в розрізі підвищення національної конкурентоспроможності. Було виділено основні перешкоди для впровадження інновацій та сформовано рекомендації для 5 основних сфер: нормативно-правової, фінансової, сфери людських ресурсів, інфраструктури та сфери соціальної взаємодії. Кваліфікаційна робота подана на 90 сторінках та складається зі вступу, трьох розділів, які містять 4 таблиці та 8 рисунків, висновку, списку використаних джерел із 73 найменувань та 13 додатків.
Description
Keywords
конкурентоспроможність, інновації, інноваційна діяльність, модель "потрійної спіралі" ("triple helix"), міжнародні звіти з конкурентоспроможності, бакалаврська робота
Citation