Парадигматичні відношення в термінології державного управління

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Романченко, Алла
Бронікова, Світлана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Національна терміносистема є важливим складником будь-якої мови. Сфера державного управління утворює систему, що складається з лексичних одиниць, які розкривають процеси державного управління, висвітлюють специфіку управлінської діяльності тощо, дефінуючи сутність державного управління як галузі науки й діяльності державних службовців. Досліджувані терміни характеризуються певним ступенем системності. Системні відношення термінолексем висвітлено завдяки аналізу їхніх парадигматичних відношень. Метою розвідки є виявлення семантичної специфіки термінної лексики в галузі державного управління. Основне завдання дослідження передбачає встановлення особливостей семантики цієї лексики, визначення ознак її системності. Обʼєкт спостереження – терміни вказаної галузі, предмет дослідження – семантичні параметри описуваної лексики в парадигматичному аспекті. Низка залучених методів дала змогу здійснити дослідження та вирішити поставлені завдання, зокрема описовий метод забезпечив характеристику термінної лексики щодо семантики, компонентний аналіз сприяв зʾясуванню семантичної структури термінів, дистрибутивний аналіз уможливив встановлення лексико-семантичних відношень в обраній терміносистемі. Джерельною базою для дослідження послугував "Словник термінів і понять з державного управління", де потлумачено понад 660 основних термінів галузі. Увагу зосереджено на таких лексичних мікропарадигмах, як полісеманти, синоніми та антоніми. Зафіксовані полісемічні лексеми номінують осіб, документи, органи влади й становлять 5% від усіх термінів. Лексична синонімія виявляється у 3% термінів та реалізується у вигляді термінів-дублетів, що не відрізняються семантичними чи стилістичними відтінками. Контрастивні відношення, втілювані за допомогою антонімів, є непродуктивними й перебувають на периферії аналізованої терміносистеми (0,8%).
Description
The national term system is an important component of any language. The sphere of public administration forms a system consisting of lexical units that reveal the processes of public administration, highlight the specifics of managerial activity, etc., i.e. define the essence of public administration as a field of science and activity of government employees. The studied terms are characterized by a certain degree of systematicity. The authors highlight the systemic relations of term lexemes by analyzing their paradigmatic relations. The purpose of the research is to identify the semantic specificity of term vocabulary in the field of public administration. The main task of the research involves identifying the peculiarities of the semantics of this vocabulary and determining the features of its systematicity. The object of the study is the terms of the specified field; the subject of the study is the semantic features of the described vocabulary in the paradigmatic aspect. A number of involved methods made it possible to carry out research and solve the tasks. In particular, the descriptive method ensured the characterization of term vocabulary in relation to semantics, the component analysis contributed to the clarification of the semantic structure of terms and the distributive analysis made it possible to establish lexical-semantic relations in the selected term system. The "Dictionary of Terms and Concepts from Public Administration", where more than 660 basic terms are interpreted, was the source base for the study. The attention is focused on such lexical micro-paradigms as polysemants, synonyms and antonyms. Identified polysemic lexemes designate persons, documents, authorities and make up 5% of all terms. Lexical synonymy is found in 3% of the terms and is implemented in the form of doublet terms that do not differ in semantic or stylistic shades. Contrastive relations, embodied with the help of antonyms, are unproductive (0,8%) and are on the periphery of the analyzed term system.
Keywords
терміносистема, термін, парадигматичні відношення, мікропарадигма, семантика, полісемія, семема, синонімія, державне управління, стаття, term system, term, paradigmatic relations, micro-paradigms, semantics, polysemy, sememe, synonymy, public administration
Citation
Романченко А. П. Парадигматичні відношення в термінології державного управління / Романченко А. П., Бронікова С. А. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія, Журналістика. - 2022. - Т. 33 (72), № 4, Ч. 1. - С. 57-61. - https://doi.org/10.32782/2710-4656/2022.4.1/11