Огляд сучасної філософії науки : Частина перша: Метапроблема впорядкування та спеціалізація філософій науки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Габович, Олександр
Кузнєцов, В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Поняття "філософія науки" незаперечно увійшло до сучасного філософського дискурсу. У філософському та науковому середовищах є різні тлумачення філософії науки. Власне науку традиційно вважають суспільною інституцією, створеною з метою здобуття та застосування знань про природні та штучні реалії. Водночас введення поняття "філософія науки" було б тривіальним, якби його обсяг зводився до перетину обсягів понять "наука" і "філософія". Перехід від тлумачення науки загалом до її розуміння як сукупності конкретних наук з особливими предметними галузями викликає виокремлення із загальної філософії науки групоцентрованих філософій наук на кшталт філософії біології, філософії психології, філософії технічних наук, філософії медицини, філософії соціальних наук, філософії інформаційних наук, філософії фізики, філософії математики, філософії філософії тощо. У статті виокремлено різновиди сучасної філософії математичних та природничих наук. Специфічні ознаки цих наук аналізовано за допомоги графових класифікацій відповідних філософій. Підкреслено важливість для всіх різновидів філософії науки використовуваних ними реконструкцій практичних теорій. У першій частині окреслено мету статті й розглянуто предметні та теоретичні класифікації філософій науки, у другій — оцінні, називні, теоретико-реконструктивні та мовно-реконструктивні, а також зроблено висновки щодо доцільності застосування цих класифікацій до філософій суспільних та гуманітарних наук. В підсумку автори висновують , що, незважаючи на популярність у філософсько-науковому середовищі різкого протиставлення класичної та некласичної фізики, для цього немає ґрунтовних об’єктивних підстав.
Description
The concept of "philosophy of science" is undeniably the part of modern philosophical discourse. There are different interpretations of the philosophy of science in philosophical and scientific circles. In fact, science is traditionally considered a social institution created to acquire and apply knowledge about natural and artificial realities. At the same time, the introduction of the concept of "philosophy of science" would be trivial if we reduce its scope to the intersection of the concepts of "science" and "philosophy". The transition from the interpretation of science in general to its understanding as a set of specific sciences with special subject areas causes the separation from the general philosophy of science group-centered philosophies of science such as philosophy of biology, philosophy of psychology, philosophy of technical sciences, philosophy of medicine, philosophy of social sciences, philosophy of mathematics, philosophy of philosophy, etc. The article highlights the varieties of modern philosophies of mathematical and natural sciences. Specific features of those sciences are analyzed on the basis of graph classifications of the respective philosophies. The importance of reconstructions of practical theories is emphasized for all kinds of philosophies of science used by them. The first part outlines the purpose of the article and considers subject and theoretical, the second — evaluative, nominal, theoretical-reconstructive and linguistic-reconstructive classifications of philosophies of science. As a result, the conclusions are made about the problematic application of these classifications to the philosophies of social sciences and humanities.
Keywords
ґлобальні/загальні та локальні/наукоцентровані філософії наук, ознаки та класифікації філософій математичних та природничих наук, мережа специфічних теорій як ядро відповідної науки, практичні теорії та їхні реконструкції, стаття, global/general and local/science-centered philosophies of sciences, features and classifications of philosophies of mathematical and natural sciences, a network of specific theories as the co re of the relevant science, practical theories and their reconstructions
Citation
Габович О. Огляд сучасної філософії науки : Частина перша: Метапроблема впорядкування та спеціалізація філософій науки / Олександр Габович, Володимир Кузнєцов // Філософська думка. - 2022. - № 1. - C. 115-133. - https://doi.org/10.15407/fd2022.01.115