Digital solutions for the development of corporate health programs

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Aleksandrenko, Hlib
Shevchenko, Maryna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Introduction. The article examines the relevance and importance of the health status of employees in modern society. Considering the rapid development of digital technologies, the expediency of their use to improve health and well-being at workplaces is being investigated. Purpose. The purpose of the article is to analyze the current state of development of digital technologies for corporate health programs, as well as to present the results of the developed and implemented digital tool for the implementation of the corporate health program. Materials and methods. The research materials are: 1) regulatory and legal support for the regulation of corporate health of employees of enterprises; 2) information resources of foreign companies that use scientific and practical achievements in the field of digital technology development to preserve and strengthen the corporate health of enterprise employees. In the process of carrying out the research, the following scientific methods were used: theoretical generalization (to characterize corporate health programs and digital applications for tracking the individual corporate health of employees); formalization, analysis and synthesis (to build a model of strengthening corporate health); logical generalization of results (formulation of conclusions). Results. One of the modern trends in the field of personnel management (or, as we call it now, human resources or HR) is the implementation of a holistic approach to the well-being of employees. Companies offer innovative programs to ensure financial well-being, mental health, a healthy lifestyle (in particular, nutrition, physical activity), stress management, etc. It has been becoming a part of both the employer's corporate social responsibility and a strategy crafted to ensure the maintenance of a positive HR brand, attract and retain talents, and increase the level of employee engagement as well as efficiency. It has been confirmed by the results of the Deloitte study. The developed and implemented model of the corporate health program, one of the components of which is the use of digital tools in the form of an automated system of interaction, ensured effective communication and feedback with program participants and prompt response to their needs. Automated distribution of information, support, and personalization were carried out thanks to the proposed algorithm and the possibility of customization through the personal account of each program participant. Thus, we were able to provide a personalized approach to each of them. Discussion. The predicted economic efficiency of this program is estimated for the company's management at approximately $51,000 per year. It has been established that strategies, conditions, or activities carried out in the work environment can motivate employees to make changes that will not only have a positive effect on their health and well-being but also allow for increased productivity at the workplace.
Description
Вступ. У статті розглядається актуальність і важливість стану здоров'я найманих працівників у сучасному суспільстві. З огляду на стрімкий розвиток цифрових технологій досліджується доцільність їх використання для поліпшення здоров'я і добробуту на робочих місцях.Мета. Метою статті є проаналізувати сучасний стан розвитку цифрових технологій для програм корпоративного здоров'я, а також представити результати розробленого і запровадженого цифрового інструменту для реалізації програми корпоративного здоров'я. Матеріали і методи. Матеріалами дослідження є: 1) нормативно- правове забезпечення щодо регулювання корпоративного здоров'я працівників підприємств; 2) інформаційні ресурси зарубіжних компаній, що використовують науково-практичні досягнення у сфері розвитку цифрових технологій для збереження та зміцнення корпоративного здоров'я працівників підприємств. В процесі здійснення дослідження було використано наступні наукові методи: теоретичного узагальнення (для характеристики програм корпоративного здоров'я та цифрових додатків відстеження індивідуального корпоративного здоров'я працівників); формалізації, аналізу та синтезу (для побудови моделі зміцнення корпоративного здоров'я); логічного узагальнення результатів (формулювання висновків). Результати. Встановлено, що одним із сучасних трендів у сфері управління персоналом є реалізація цілісного підходу до благополуччя співробітників: компанії пропонують інноваційні програми, націлені на забезпечення фінансового благополуччя, психічного здоров'я, здорового способу життя (зокрема, харчування, фізичних навантажень), управління стресом тощо. Це стає як частиною корпоративної соціальної відповідальності роботодавця, так і стратегією, покликаною забезпечити підтримання позитивного HR-бренду, залучення та утримання талантів, підвищення рівня залученості та ефективності працівників. Розроблена та запроваджена авторська модель програми корпоративного здоров’я, однією із складових якої є використання діджитал інструментів у вигляді автоматизованої системи взаємодії, забезпечила ефективну комунікацію та зворотній зв’язок із учасниками програми, оперативне реагування на їхні потреби. Автоматизоване розповсюдження інформації, супроводження та персоналізація здійснювалося завдяки запропонованому алгоритму та можливості налаштування через особистий кабінет кожного учасника програми, таким чином забезпечивши персоніфікований підхід до кожного з них. Перспективи. Прогнозована економічна ефективність даної програми оцінена для менеджменту компанії приблизно 51 тис. дол США/рік. Встановлено, що стратегії, умови або заходи, що проводяться в робочому середовищі можуть спонукати працівників до змін, що не тільки матиме позитивний вплив на стан їхнього здоров'я і гарне самопочуття, а й дасть змогу підвищити продуктивність на робочих місцях.
Keywords
economic activity, digital health, digital technologies, health, corporate programs, workplaces, enterprises, article, економічна діяльність, цифрова охорона здоров’я, цифрові технології, здоров’я, корпоративні програми, робочі місця, підприємства
Citation
Aleksandrenko H. Digital solutions for the development of corporate health programs / Aleksandrenko Hlib, Shevchenko Maryna // International Scientific Journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". - 2023. - № 8. - 19 с. - https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-8