Практика створення комунікаційних політик університетської бібліотеки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Листопад, Олександра
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто процес створення комунікаційних політик бібліотеки ЗВО — документа, що регулює її взаємодію з користувачами через різноманітні інформаційні канали. Проаналізовано рекомендації вітчизняних бібліотекарів щодо використання PR, маркетингу та сучасних технологій для залучення читачів через сайти та блоги. Окреслено підготовчі заходи для створення комунікаційних політик, а також з'ясовано особливості вибору каналів трансляції інформації, зважаючи на поширення соціальних мереж та онлайн-спілкування. Розглянуто досвід Університету Чикаго та Університету Ферлі Дікінсона, фахівці яких сформулювали загальні правила для підрозділів цих ЗВО та їхніх представників щодо користування соціальними мережами. Наголошено на залежності комунікації університетської бібліотеки від стилю та стратегії закладу освіти, наведено приклади з Місії, Цінностей та Стратегії Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА). Залучено досвід взаємодії з користувачами Наукової бібліотеки (НБ) НаУКМА, зокрема наведено статистичні показники щодо вікового складу користувачів мереж "Фейсбук" та "Інстаграм", й продемонстровано залежність обраних комунікаційних каналів від потреб аудиторії. На основі показників і завдань, що постають перед університетською бібліотекою, визначено головні аспекти формування її меседжів до читачів. Оскільки зазначений документ допускає умови, за яких виникне потреба в його корекції (у разі зміни стратегії бібліотеки й університету, статистичних показників, реакції аудиторії), передбачено механізм внесення змін до комунікаційних політик після їхнього затвердження. Перелічено питання, розв'язання та врегулювання яких було проведено за стандартною процедурою завдяки положенням "Комунікаційних політик НБ НаУКМА"
The article deals with the process of writing the communication policy of the higher educational institution library. Communication policy is a document that regulates the library's interaction with users through various information channels. The article takes into account the researches of Ukrainian librarians in the field of PR and marketing with usage of modern technologies, which include recommendations for attracting readers through sites and blogs. A list of preparatory steps for the creation of communication policy, as well as the peculiarities of choosing the communication channels, are given, with emphasize on the spread in the XXIst century of social networks and communication online. Attention is paid to the experience of foreign University of Chicago and Fairleigh Dickinson University, which formulated general rules for the departments of these universities and their representatives on the use of social networks. The article underlines the dependence of the library's communication on the communication style and strategy of the university to which the library refers, gives examples of the mission, values and strategy of the National University of Kyiv-Mohyla Academy (NaUKMA). The experience of interacting with the users of the NaUKMA Academic Library, including statistics on the age structure of participants of Facebook and Instagram networks, is shown, as well as the dependence of the selected communication channels on the subscribed audience. On the basis of statistic data and tasks that the university library is facing, the formation of the library's own messages to the readers is described. Because of the document under consideration allows the conditions under which it will need correction (in case of change of statistical data, reactions of the audience and changes in the strategy of the library and university), there is a mechanism for introducing changes to the communication policies after their approval. The issues and situations, resolutions of which were carried out according to the standard procedure due to the adopted of communication policies at the NaUKMA Academic Library, are listed. The article describes the algorithm for writing communication policies of the higher educational institution library on the example of NaUKMA Academic Library.
Description
Keywords
бібліотека ЗВО, комунікація, комунікаційні політики, Наукова бібліотека Києво-Могилянської академії, соціальні мережі, меседжі, сайт, онлайн-спілкування, стаття, university library, communication, communication policy, Kyiv-Mohyla Academy Scientific Library, social media, article
Citation
Листопад О. О. Практика створення комунікаційних політик університетської бібліотеки / Олександра Листопад // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - 2019. - № 11. - С. 31-34.