Рокайль як феномен західноєвропейської культури XVII–XVIII століть: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата культурології

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Данченко, Марія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата культурології за спеціальністю 26.00.01 – Теорія та історія культури (культурологія). Національний університет "Києво-Могилянська академія", Міністерство освіти і науки України. Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Міністерство культури та інформаційної політики України. Київ, 2021. Дисертація присвячена вивченню рококо як культурного феномена, що відображає трансформацію суспільної свідомості в країнах Західної Європи в період з 1660-х до 1740-х років. На основі даних, які дають інформацію про приватне життя населення Франції, Німеччини й Італії в XVII-XVIII ст., та даних, що були отримані з різних пам’яток мистецтва (творів живопису, витворів орнаментального мистецтва, літературних та драматургічних творів) було досліджено природу культури рококо як інтелектуального, світоглядного та стилістичного феномена. Вперше у вітчизняній культурології було проведено порівняння особливостей розвитку культури рококо в регіоні континентальної Західної Європи та була надана авторська інтерпретація специфіки і відмінностей культурного продукту рококо у Франції, Німеччині й Італії. Також уперше було застосовано інтердисциплінарний метод дослідження для реконструкції тих ментальних змін, які, за висновками автора, відбулися спершу у свідомості опозиційно налаштованих французьких аристократів, і упродовж наступних сорока років розповсюдилися серед освічених кіл французького суспільства і знайшли своє відображення не лише в творах живопису і пам’ятках декоративно прикладного мистецтва, а й у творах художньої літератури. Наукової новизни ми намагаємося досягти, досліджуючи культуру рококо в контексті її становлення у трьох країнах – Франції, Німеччині й Італії. Німеччину ми включили в наше дослідження з тієї причини, що генеза стилю рококо в цій країні відбувалася, на нашу думку, значною мірою автономно, і це наше твердження ми намагаємося довести, продемонструвавши процеси формування художньої ідеології рококо у Німеччині на матеріалі німецького любовного роману 1660–1730 рр. Також ми включаємо в контекст даного дослідження Італію, оскільки ключові художні символи культури рококо були створені саме в італійському культурному контексті – це, перш за все, колористична манера, властива художникам венеційської школи, яка стала базовою для французького рокайльного живопису, а також репертуар театру Італійської Комедії, який упродовж 1660–1680 рр. увійшов в обіг у драматургів французького походження. Крім того, ми вперше в європейській науці піднімаємо питання про наявність виразного стилістичного розшарування між експортним італійським культурним продуктом, та тими творами живопису і літератури, які створювалися самими італійцями для італійських глядачів, і намагаємося висвітлити і проаналізувати причину і природу цієї ідеологічно-культурної стратегії.
Thesis for candidate’s degree by specialty 26.00.01 Theory and History of Culture (Culturology). National University of “Kyiv-Mohyla Academy”, Ministry of Education and Science of Ukraine. Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music. Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine. Kyiv, 2021. The dissertational research is dedicated to the study of rococo as a cultural phenomenon, which reflects a transformation of public mentality in Western European countries in the period from 1660s till 1740s. On the background of the data, obtained from the research of the sources about people’s private life in France, Germany and Italy in XVII-XVIII centuries, and informaation collected from the various objects of art and litearture (pictures, works of ornamental art, literary and dramatical compositions) a problem of origin of Rococo culture as intellectual, ideological and stylistic phenomenon was explored. For the first time in Ukrainian cultural studies was made a comparison of specificities of Rococo genesis in a region of continental Europe and thus provided particular interpretation of peculiarities and differences of cultutal product in France, Germany and Italy. Also for the first time it was applied a method of interdisciplinary research for the reconstruction of those mental changes, which, according to the author’s opinion, took place first in the minds of oppositional French nobility, and within next forty years were distributed in the educated social circles of French society, and then have not only found their reflection in pictures and pieces of ornamental art, but also were recorded in fictional literature of that period. The very introduction of cultural analysis of the ideas, expressed in juridical documents conserning the hierarchand regulation of intra-familial power, concepts of moral duty and regulation of property commitments into context of cultural-historical
Description
Keywords
рококо, XVIII століття, Франція, Німеччина, Італія, XVII століття, Новий час, література рококо, рокайль, siècle galant, дисертація, rococo, XVII century, France, Germany, Italy, XVIІІ century, Early modern period, rococo literature
Citation
Данченко М. Л. Рокайль як феномен західноєвропейської культури ХVII–ХVIII століть : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата культурології / Данченко Марія Леонідівна ; наук. кер. Собуцький М. А. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Національна музична академія України імені П. І. Чайковського. - Київ : [б. в.], 2021. - 289 c. : іл.