eKMAIR

Реструктуризація соціальних концептів і дискурс аналізу влади у регіональних мас-медіа

Show simple item record

dc.contributor.author Павлюк, Людмила
dc.date.accessioned 2016-11-01T14:09:54Z
dc.date.available 2016-11-01T14:09:54Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.citation Павлюк Л. С. Реструктуризація соціальних концептів і дискурс аналізу влади у регіональних мас-медіа / Л.С. Павлюк. - К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2001. // Наукові записки НаУКМА. Том 19: Політичні науки. - с.45-51. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9605
dc.description The article examines processes of conceptual changes in Ukraine in the domain of social developments and «the Power — the Business — the People» relationships. It is concerned with new social scenarios, stereotypes, and perceptual schémas that constitute the basis of transformative and adaptive functions of mass media. Analysis is focused upon the scenario of social polarization that has restructured traditional value categories and introduced new ones, in particular, has brought into life a notion of «new Ukrainian (Russian) ». Modern mythology of «burzhuj», «new Ukrainian» is a manifestation of semantic and ideology revolution that has taken place in social consciousness of Ukrainians for the last decade. Names of social groups such as «workers » and «inteligentsia» are loosing their former purely ideological connotations and becoming signifiers of economic phenomena. Relationships between socially distant groups are treated within normative perspective of social cooperation. It is argued that discourse of social criticism in the Western-Ukrainian press varies significantly depending on the periodical's conceptual orientation. The author shows conflict between social and national values and discusses a number of emotional and intentional moduses used by modern journalism in depicting social situations of transformative period. en
dc.description.abstract У статті розглянуто процеси трансформації концептів, що стосуються сфери соціального розвитку в Україні і відносин у структурі «Влада — Бізнес — Народ». У центрі уваги автора — нові соціальні сценарії, стереотипи та перцепційні моделі, що становлять основу трансформативної і адаптивної функцій мас-медіа. Аналіз зосереджено навколо сценарію соціальної поляризації, що реструктуризував традиційні вартісні категорії і породив нові поняття та нових персонажів, зокрема образ «нового українця (росіянина)». Новітня міфологія «буржуя», «нового українцр» виступає свідченням семантично-ідеологічної революції, що відбулася у свідомості українських громадян протягом останнього десятиріччя. При цьому назви таких соціальних груп, як «робітники», «інтелігенція», втрачають колишні ідеологічно-символічні конотації і перетворюються на означники економічних реалій. Стосунки між соціально дистантними (полярними) групами потрактовано у нормативній перспективі соціальної солідаризації. Дослідження дискурсу соціального критицизму на матеріалі преси західного регіону свідчить про значні відмінності у зображенні стосунків «влади» і «народу» у мас-медіа різних концептуальних прямувань. Автор показує наявність конфлікту між соціальними і національними вартостями, виділяє своєрідні емоційні та інтенціональні модуси, використовувані сучасною журналістикою при відтворенні соціальних ситуацій трансформаційного періоду. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject реструктуризація соціальних концептів uk
dc.subject аналіз влади uk
dc.subject регіональні мас-медіа uk
dc.subject соціальний розвиток uk
dc.subject структура «Влада - Бізнес - Народ» uk
dc.subject social criticism uk
dc.subject regional mass media uk
dc.subject social developments uk
dc.title Реструктуризація соціальних концептів і дискурс аналізу влади у регіональних мас-медіа uk
dc.title.alternative Discourse of social criticism in regional mass media en
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics