eKMAIR

Development of ideology and ideology of development: contemporary Ukraine from the perspective of sociology of development and modernization

Show simple item record

dc.contributor.author Kutuev, Pavlo
dc.date.accessioned 2016-02-16T15:14:02Z
dc.date.available 2016-02-16T15:14:02Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation Kutuev P. Development of ideology and ideology of development : contemporary Ukraine from the perspective of sociology of development and modernization / Kutuev P. // Наукові записки НаУКМА : Соціологічні науки. - 2003. - Т. 21. - C. 3-12. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8379
dc.description.abstract Постленінські суспільства в цілому і Україна зокрема стоять перед викликом переформулювання своїх проектів розвитку у термінах ліберальної демократії та капіталізму. Стаття пропонує соціологічний аналіз динаміки ідеології розвитку в Україні з погляду на неї основних соціальних / політичних сил та впливу останньої на формування бачення українського проекту розвитку. Спосіб взаємодії між: ідеально-типово концептуалізованими основними підходами до ідеології розвитку визначається як конфліктний і такий, що виключає інкорпорацію інших альтернатив. Така ситуація мала своїм наслідком формування партійна обмежених та часткових ідеологій розвитку, які виявились неспроможними до синтезу релевантних відкриттів, що пропонуються іншими підходами. Новизна статті полягає в аналізі ідеології розвитку у термінах рівних можливостей, ефективності та участі. Доводиться, що проект розвитку в сучасних умовах не може редукуватись лише до економічного зростання та має супроводжуватись розбудовою інституцій у сфері політичного і громадянського суспільств, а також суспільного добробуту. Успіх постленінського проекту розвитку в Україні залежить від здатності вітчизняного істеблішменту до заохочення - а не обмеження - творчого потенціалу демократії. en
dc.description.abstract Post-Leninist societies in general and Ukraine in particular are facing a challenge of reformulating their respective ideologies of development in terms of liberal democracy and capitalism. The article provides a sociological analysis of the dynamic of the ideology of development in Ukraine as it is viewed by major social / political forces and its impact on a vision of Ukrainian developmental project. The mode of interaction among ideal-typically defined approaches to the ideology of development is conceptualized as a conflicting and mutually exclusive one. This has resulted in the formation of partisan and partial ideologies of development incapable of incorporating relevant insights suggested by other approaches. The novelty of the article is in its analysis of the ideology of development in terms of the equity, efficiency and participation. It is argued that the project of development under current circumstances cannot be reduced to economic growth and should be accompanied by institution building in the realm of political and civil societies as well as social welfare. The emergence successful implementation of the ideology of development in the post-Leninist Ukraine depends on its major political actors' ability to promote - instead of circumscribing - the creative potential of democracy. en
dc.language.iso en uk
dc.subject liberal democracy uk
dc.subject development uk
dc.subject potential of democracy uk
dc.title Development of ideology and ideology of development: contemporary Ukraine from the perspective of sociology of development and modernization uk
dc.title.alternative Розвиток ідеології та ідеологія розвитку: сучасна Україна з погляду соціології розвитку і модернізації uk
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА: Соціологічні науки uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics