eKMAIR

Моделювання процесів антикризового фінансового управління в діяльності страхових компаній України: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Литвин, Антон
dc.date.accessioned 2016-01-21T13:31:13Z
dc.date.available 2016-01-21T13:31:13Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Литвин, Антон Валерійович. Моделювання процесів антикризового фінансового управління в діяльності страхових компаній України: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Литвин Антон Валерійович. - К.: [б.в.], 2015. - 337 с. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/7893
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Дисертацію присвячено дослідженню методологічних аспектів моделювання процесів антикризового фінансового управління в діяльності страхових компаній України. У дисертаційній роботі реалізовано новий підхід до вирішення наукового завдання вдосконалення антикризового фінансового управління в українських страхових компаніях шляхом розробки комплексу економіко-математичних моделей виявлення ознак фінансової кризи, а також імітаційної моделі діяльності страховика, що дозволяє поєднати прогнозування кризових явищ, тестування заходів реагування на кризу та навчання з досвіду антикризового фінансового управління. На основі застосування методу опорних векторів, дерев рішень та логістичної регресії розроблено моделі, що дозоляють з високою точністю виявляти ознаки фінансової кризи в страхових компаніях. Побудовано імітаційну модель діяльності страховика, в яку інкорпоровано моделі виявлення ознак фінансової кризи, що використовується для проведення сценарного аналізу з метою оцінки ефективності заходів антикризового управління та містить доступний користувацький інтерфейс для сприяння навчанню з досвіду антикризового управління. На підставі результатів дослідження окреслено шляхи підвищення результативності антикризового фінансового управління в страхових компаніях із використанням економіко-математичних моделей. uk
dc.description.abstract Thesis for the degree of Candidate of Economic Science in specialty 08.00.11 – Mathematical methods, models and informational technology in economics. The dissertation is dedicated to investigating the methodological aspects of modelling of financial crisis management processes in the activities of Ukrainian insurance companies. In the dissertation, a new approach to solving the scientific task of improving financial crisis management in Ukrainian insurance companies has been implemented through developing a complex of economic-mathematical models for identifying financial crisis, reacting to crisis phenomena, and learning from the experience of financial crisis management. The methods of support vector machines, decision trees, and logistic regression have been utilized to develop a set of models that enable highly accurate identification of financial crisis in insurance companies. A computer simulation model of insurance company activities, which incorporates the financial crisis identification models, has been designed to conduct scenario analysis of crisis management actions and support learning from crisis management experience with the help of the developed user interface. Based on the research results, the ways of improving the efficiency of financial crisis management processes in insurance companies by applying economic-mathematical models have been outlined. en
dc.language.iso uk uk
dc.subject financial crisis uk
dc.subject financial crisis management uk
dc.subject insurance companies uk
dc.subject financial crisis identification uk
dc.subject reaction to crisis phenomena uk
dc.subject support vector machines uk
dc.subject computer simulation uk
dc.subject фінансова криза uk
dc.subject антикризове фінансове управління uk
dc.subject страхові компанії uk
dc.subject реагування на кризові явища uk
dc.title Моделювання процесів антикризового фінансового управління в діяльності страхових компаній України: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук uk
dc.type Thesis uk
dc.status first published uk
dc.relation.organisation Національний університет "Києво-Могилянська академія" uk
dc.relation.organisation Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана uk


Долучені файли

Колекції

Показати скорочений опис матеріалу