eKMAIR

Factor Analysis Versus Principal Component Analysis in the Case of "Infrastructural" Poverty Measurement

Show simple item record

dc.contributor.author Krasnikova, Larysa
dc.contributor.author Povoroznyk, B.
dc.date.accessioned 2015-10-19T10:22:35Z
dc.date.available 2015-10-19T10:22:35Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Krasnikova L. Factor Analysis Versus Principal Component Analysis in the Case of "Infrastructural" Poverty Measurement / L. Krasnikova, B. Povoroznyk. // Наукові записки НаУКМА. - 2007. - Т. 68 : Економічні науки. - С. 34-40. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/6781
dc.description.abstract We consider alternative way of looking on the problem of poverty measurement based on asset index method. Our decision is motivated by a number of measurement problems that prevent the use of monetary metrics (consumption and income) of welfare in developing countries. We substantiate the conception of "infrastructural" poverty that allows to define economic status of households in terms of assets of wealth (durables) rather than in terms of monetary units (income and consumption). Factor Analysis and Principal Component analysis are used for construction an asset index that is a refection of welfare profile in terms of assets. We analyze the advantages of both methods in the asset index construction. en
dc.description.abstract У статті розглянуто альтернативний підхід до проблеми вимірювання рівня бідності, базований на «методі активів». Це зумовлено цілою низкою проблем, що заважають вико- ристанню монетарних заходів (витрат на споживання та доходи) щодо добробуту у країнах, що розвиваються. Впроваджено концепцію «інфраструктурної» бідності, що дає змогу визна- чати економічний статус домогосподарств у термінах власності на товари тривалого корис- тування (активів), а не в монетарних показниках (доходу і споживання). Методи факторного аналізу й аналізу головних компонентів використовуються для побудови індексу активів, який відображає рівень добробуту в монетарних показниках. Проаналізовано переваги обох методів багатовимірного аналізу у побудові індексу активів. Хоча більшість науковців надають перевагу аналізу головних компонентів і рекомендують уваж:но ставитись до використання факторного аналізу, розбіж:ності у методах зовсім незначні, якщо йдеться про побудову індексу активів. en
dc.language.iso uk uk
dc.subject рівень бідності uk
dc.subject концепція "інфраструктурної" бідності uk
dc.subject активи uk
dc.subject "infrastructural" poverty en
dc.subject Principal Component Analysis en
dc.subject PCA en
dc.subject FA en
dc.subject Factor analysis en
dc.title Factor Analysis Versus Principal Component Analysis in the Case of "Infrastructural" Poverty Measurement en
dc.title.alternative Факторний аналіз та аналіз головних компонентів у вимірюванні "інфраструктурної" бідності uk
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics