eKMAIR

Принцип пропорційності як необхідна складова верховенства права

Show simple item record

dc.contributor.advisor Козюбра, Микола
dc.contributor.author Євтошук, Юлія
dc.date.accessioned 2015-08-14T11:35:51Z
dc.date.available 2015-08-14T11:35:51Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Євтошук Ю.О. Принцип пропорційності як необхідна складова верховенства права : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / Євтошук Юлія Олегівна ; наук. кер. Козюбра Микола Іванович ; М-во освіти і науки України, Ун-т економіки та права "КРОК". - Київ : [б. в.], 2015. - 214 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/6097
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Університету економіки та права "КРОК", Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Козюбра Микола Іванович (НаУКМА, завідувач кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук). Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Погребняк Станіслав Петрович (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри теорії держави і права) та кандидат юридичних наук, доцент Ковальчук Олександр Михайлович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, в.о. завідувача кафедри теорії права та держави юридичного факультету). Дисертація присвячена комплексному дослідженню принципу пропорційності як необхідної складової верховенства права. Розглядаються історичні вияви цього принципу у різні часи, його зв’язки зі справедливістю, правами і свободами людини, доктринами верховенства права та правової держави. З’ясовуються зміст та напрями використання цього принципу у юридичній практиці та праві загалом, що дає основу для обґрунтування його основних ознак та призначення. На базі німецької концепції пропорційності систематизуються вимоги та критерії принципу пропорційності у правотворчості та правозастосуванні, аналізуються недоліки, пов’язані з їх недотриманням у цих сферах, розкриваються його вимоги до здійснення дискреційних повноважень публічними органами. Також показано напрями, тенденції та недоліки застосування принципу пропорційності у рішеннях Конституційного Суду України та національних судів загальної юрисдикції. uk_UA
dc.description.abstract The thesis is devoted to the complex research of the principle of proportionality as an essential component of the rule of law. Historical development of the principle of proportionality in various times, its relation with equity, human rights and freedoms, doctrines of the rule of law and a law-based state are researched. The content and areas of application of this principle in legal practice and law in general are revealed, which gives grounds to substantiate its basic features and aim. Based on the German concept of proportionality the requirements and criteria of the principle of proportionality in the field of lawmaking and law enforcement are classified. Specific shortcomings of application of this principle by both the legislator and the law enforcement bodies related to their failure to observe it are examined. Attention is also drawn to the requirements of the principle of proportionality to the implementation of discretionary powers by public authorities. Areas, trends, and shortcomings of application of the principle of proportionality in the jurisprudence of the Constitutional Court of Ukraine, and domestic courts of general jurisdiction, are also analyzed. en_US
dc.language.iso uk uk
dc.subject принцип пропорційності (сумірності) uk_UA
dc.subject справедливість uk_UA
dc.subject верховенство права uk_UA
dc.subject правова держава uk_UA
dc.subject Європейський суд з прав людини uk_UA
dc.subject обмеження прав людини uk_UA
dc.subject дискреційні повноваження uk_UA
dc.subject the principle of proportionality en_US
dc.subject justice en_US
dc.subject rule of law en_US
dc.subject law-based state en_US
dc.subject the European Court of Human Rights en_US
dc.subject human rights restriction en_US
dc.subject discretionary powers en_US
dc.subject дисертація uk_UA
dc.title Принцип пропорційності як необхідна складова верховенства права uk_UA
dc.type Thesis uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.organisation Національний університет "Києво-Могилянська академія" uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics