eKMAIR

Принцип незворотності дії закону в часі: еволюція, стан та перспективи вдосконалення його застосування в Україні

Show simple item record

dc.contributor.advisor Козюбра, Микола
dc.contributor.author Абрамович, Руслана
dc.date.accessioned 2015-08-14T10:16:43Z
dc.date.available 2015-08-14T10:16:43Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Абрамович Р. М. Принцип незворотності дії закону в часі: еволюція, стан та перспективи вдосконалення його застосування в Україні : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / Абрамович Руслана Миколаївна ; наук. кер. Козюбра Микола Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Київ : [б. в.], 2015. - 18 с.
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/6092
dc.description.abstract Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Робота виконана на кафедрі загальнотеоретичних та державно-правових наук факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія». Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, КОЗЮБРА Микола Іванович. Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор ТИМОШЕНКО Віра Іванівна (Київський національний лінгвістичний університет) та професор кафедри права кандидат юридичних наук, доцент СТАРОСТЮК Алла Вікторівна (Національний університет Державної податкової служби України). В дисертації на основі здобутків світової правової теорії і юридичної практики досліджено еволюцію ідеї становлення і розвитку теорії та принципу незворотності дії закону в часі, а також формування винятку з нього; простежено співвідношення винятку із принципу незворотності з іншими видами темпоральної дії правових норм; проаналізовано та згруповано основні закони держав різних правових систем на предмет закріплення в них принципу «Lex ad praetorian non valet», досліджено особливості текстуальних конструкцій останнього в залежності від приналежності країни до певної правової сім’ї; проаналізовано міжнародну судову практику щодо застосування незворотності на прикладі Нюрнберзького процесу, практики Європейського Суду з прав людини, Федедерального Конституційного суду Німеччини та ін; узагальнено практику застосування принципу незворотності дії закону в часі судами загальної юрисдикції в Україні, проаналізовано правові позиції Конституційного Суду України щодо тлумачення статті 58 Конституції України, виявлено неоднозначності та суперечності в правових підходах останнього, та запропоновано шляхи їх усунення; досліджено місце принципу незворотності дії закону в часі в українському законодавстві; запропоновано напрями вдосконалення текстуальної конструкції принципу в Основному законі держави. en
dc.description.abstract Based on achievements of world legal theory and practice, it is examined evolution of the idea, theory and principle of non-retroactivity of law and evolution of exception thereto in the thesis; it is tracked correlation of the exception to the non-retroactivity principle with other types of temporal action of legal provisions; it is analysed and classified main laws of states belonging to various legal regimes in respect of «Lex ad praetorian non valet» principle stipulation therein, it is researched wording constraction of this principle depending on legal regime a country belongs to; it is comprehensively researched international judicial practice in respect of the non-retroactivity principle application, based on the practice of Nuremberg process, European Court on Human Rights, Federal Constitutional Court of Germany etc; it is summarized practice of application of non-retroactivity of law principle by courts of general jurisdiction in Ukraine; it is analysed legal position of Constitutional Court of Ukraine in relation to interpretation of the article 58 of the Constitution of Ukraine and discovered some ambiguity and contradictions therein, some ways of it’s elimination were offered; it was researched a place of non-retroactivity principle in Ukrainian legislation; some directions of improvement of the principle wording in the main Law of the country were offered. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject принцип незворотності дії закону в часі uk
dc.subject верховенство права uk
dc.subject виняток uk
dc.subject концепція uk
dc.subject еволюція uk
dc.subject аргументація uk
dc.subject суд uk
dc.subject конституція uk
dc.subject темпоральна дія правових норм uk
dc.subject держава uk
dc.subject Non-retroactivity of law principle uk
dc.subject Rule of law uk
dc.subject exception uk
dc.subject conception uk
dc.subject evolution uk
dc.subject argumentation uk
dc.subject court uk
dc.subject constitution uk
dc.subject law provision's activity in time frames uk
dc.subject state uk
dc.title Принцип незворотності дії закону в часі: еволюція, стан та перспективи вдосконалення його застосування в Україні uk
dc.type Thesis abstract uk
dc.status first published uk
dc.relation.organisation Національний університет "Києво-Могилянська академія" uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics