eKMAIR

Політика охорони громадського здоров'я в Україні у контексті процесів глокалізації (політологічний аналіз)

Show simple item record

dc.contributor.author Семигіна, Тетяна uk
dc.date.accessioned 2015-05-06T13:30:36Z
dc.date.available 2015-05-06T13:30:36Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Семигіна Т. В. Політика охорони громадського здоров'я в Україні у контексті процесів глокалізації (політологічний аналіз). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук / Т.В. Семигіна. – К., 2013. – 46 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/4164
dc.description.abstract У роботі зроблено акцент на політологічних аспектах сучасних тенденцій еволюції політики охорони громадського здоров’я в умовах глокалізації. uk_UA
dc.description.abstract Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Київ, 2013. У дисертації концептуалізовано поняття "громадське здоров’я", "охорона здоров’я" та "політика охорони здоров’я". Проаналізовано історико- теоретичну ґенезу політики охорони здоров’я, систематизовано моделі цієї політики у сучасних суспільствах, охарактеризовано її інституційну структуру та інструменти. Надано характеристику глобальній політиці охорони громадського здоров’я, регіональним інституційним змінам та процесам локалізації політики охорони здоров’я. Проаналізовано глобальні і локальні політико-інституційні зміни політики охорони здоров’я з огляду на ціннісно-ідеологічний вимір, епідеміологічні виклики та роль фахового середовища. Досліджено діючу вітчизняну модель та політичну практику системи охорони здоров’я, визначено стан її законодавчого та матеріального забезпечення. Оцінено хід політико-інституційних трансформацій системи охорони здоров’я в сучасній Україні в контексті зовнішніх впливів і внутрішніх політичних процесів, оцінено здобутки та труднощі втілення міжнародних програм, спрямованих на розвиток нових підходів. Проведено перспективний аналіз політики охорони громадського здоров’я в Україні та політичних передумов для впровадження ефективних стратегій збереження здоров’я нації. uk_UA
dc.description.abstract Thesis abstract for a Doctor’s degree in Political Science, specialty 23.00.02 – political institutions and processes. I. F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies at the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2013. The thesis conceptualizes the notion of "public health", "health care", and "health policy". The historical and theoretical origins of health policy are described; social goals, models and instruments of modern health policy are analyzed. The characteristic global health policy, regional institutional change and localization process of health policy are characterized. Global and local transformational trends in shaping health policy with respect to the value-ideological dimension of contemporary processes of health policy, epidemiological challenges and the role of the professional environment are analyzed. The state of the national healthcare system is described, influences of political actors are determined, problems of transformation of health policy are defined, the achievements and difficulties of implementation in Ukraine of the international programs aimed at developing new approaches to public health are evaluated. A prospective analysis of public health policies in Ukraine is conducted and the preconditions for implementing effective strategies for preserving the health of the nation are defined. en_US
dc.language.iso other uk_UA
dc.subject громадське здоров'я uk_UA
dc.subject політико-інституційні трансформації охорони здоров’я uk_UA
dc.subject здоров'я uk_UA
dc.subject громадське здоров'я uk_UA
dc.subject охорона здоров'я uk_UA
dc.subject глобальна політика uk_UA
dc.subject глокалізація uk_UA
dc.subject політика охорони здоров'я uk_UA
dc.subject право на здоров'я uk_UA
dc.subject соціальні цілі політики охорони здоров'я, uk_UA
dc.subject health en_US
dc.subject public health en_US
dc.subject global policy en_US
dc.subject glocalization en_US
dc.subject health policy en_US
dc.subject the right to health en_US
dc.subject public health policy en_US
dc.subject social objectives of health policy en_US
dc.subject автореферат дисертації uk_UA
dc.title Політика охорони громадського здоров'я в Україні у контексті процесів глокалізації (політологічний аналіз) uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics