eKMAIR

Здоров’язбережувальні еколого-економічні технології та шляхи сталого розвитку в гірничовидобувній галузі

Show simple item record

dc.contributor.author Пашков, Анатолій
dc.date.accessioned 2013-11-22T07:32:42Z
dc.date.available 2013-11-22T07:32:42Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Нападовська Л. А. Здоров’язбережувальні еколого-економічні технології та шляхи сталого розвитку в гірничовидобувній галузі / Лілія Нападовська, Анатолій Пашков // Гуманітарний вісник : зб. наук. пр. Педагогіка. Психологія. Філософія / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". - Переяслав-Хмельниц. : [ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. ДПУ ім. Г. Сковороди"], 2013. - Вип. 30. - С. 354-360 : табл. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/2649
dc.description.abstract В статті розглядаються економічні та екологічні інструменти захисту довкілля та людини. Запропоновано різноманітні природоохоронні заходи для різних типів відпрацьованих кар'єрів та під час вибухових робіт чи зсувів на діючих кар'єрах, що дозволить скоротити викиди шкідливих газів більше ніж у 2 рази та отримати економічний ефект понад 0,5 млг.грн. тільки на прикладі Глухівського гранітного кар'єру Сумщини. В статье рассматриваются экономические и экологические инструменты защиты окружающей среды и человека. Предложены разнообразные природоохранные мероприятия для различных типов отработанных карьеров и во время взрывных работ или оползней на действующих карьерах, что позволит сократить выбросы вредных газов более чем в 2 раза и получить экономический эффект более 0,5 млг.грн. только на примере Глуховского гранитного карьера Сумщины. The article considers the economic and environmental instruments and environmental rights. Offer a range of environmental protection measures for different types of waste quarries and during blasting or landslides on existing quarries that will allow to reduce emissions of harmful gases by more than 2 times and to get economic benefit of more than 0.5 mln.uan. only on the example of Glukhovsky granite quarry, Sumy region. uk
dc.language.iso other uk
dc.subject здоров'язбережувальні технології uk
dc.subject економіка природокористування uk
dc.subject екологія uk
dc.subject безпека життєдіяльності uk
dc.subject кар 'єр uk
dc.subject здоровьесберегающие технологии uk
dc.subject экономика природопользования uk
dc.subject экология uk
dc.subject безопасность жизнедеятельности uk
dc.subject карьер uk
dc.subject technologies uk
dc.subject preserving health uk
dc.subject environmental economics uk
dc.subject environment uk
dc.subject safety uk
dc.subject qиаrry uk
dc.title Здоров’язбережувальні еколого-економічні технології та шляхи сталого розвитку в гірничовидобувній галузі uk
dc.type Article uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics