eKMAIR

Фактори користування презервативами з випадковими партнерами серед ЧСЧ в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Клименко, Н. В. uk
dc.contributor.author Андрєєва, Тетяна uk
dc.date.accessioned 2013-07-08T08:03:32Z
dc.date.available 2013-07-08T08:03:32Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Клименко Н. Фактори користування презервативами з випадковими партнерами серед ЧСЧ в Україні = Determinants of condom use with occasional partners among MSM in Ukraine / Надія Клименко, Тетяна Андрєєва // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2012. - V. 2(1). - P. 43-54 uk_UA
dc.identifier.issn 2222-2693
dc.identifier.issn 2222-4629
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/2390
dc.description BACKGROUND: Men who have sex with men (MSM) are considered a high-risk group for HIV. As condom use prevents HIV transmission, a study of factors associated with condom use with occasional partners (CUWOP) among MSM was undertaken. METHODS: Case-control study with 866 participants was nested in a cross-sectional survey among MSM conducted in 2007. Controls were those who used a condom during the most recent sexual contact with an occasional partner, and cases – those who did not. Independent variables included socio-demographic characteristics, other risky behaviors, HIV knowledge and sources of information. Bivariate analysis used chi-square test and multivariate – binary logistic regression. RESULTS: Better knowledge and use of harm reduction services (HRS) was associated with safer behaviors. Those respondents, who were unaware whether HIV testing was available to them, had a greater risk of unprotected sex: OR = 2.344(95%CI 1.09-5.00) as well as those who were unclear about the quality of condoms they get from HRS. Among those not covered by HRS, older MSM and those who have multiple commercial partners are at higher risk of unprotected sex. Among those attending HRS, a major barrier to use condoms is their perception as diminishing sensitivity: OR=4.143 (95%CI 1.305-13.152).The dose-dependent association was found with frequency of alcohol consumption – unsafe sexual contacts were more likely in daily alcohol users compared to those who used alcohol on a monthly basis: OR=2.264 (95%CI 1.041-4.923). DISCUSSION: Low CUWOP is typical for those MSMs who practice other risky behaviors including frequent alcohol use, contacts with multiple commercial sex partners and non-use of HRS which include provision of information, condoms and testing. Thus HIV prevention depends not only on the fact whether preventive services are provided but whether they are used by the target group. uk_UA
dc.description.abstract АКТУАЛЬНІСТЬ: Чоловіків, які мають секс з чоловіками (ЧСЧ), вважають групою високого ризику щодо інфікування ВІЛ. Оскільки користування презервативом запобігає передачі ВІЛ, були вивчені фактори, пов’язані з використанням презервативу з випадковим партнером(ВПВП) серед ЧСЧ. МЕТОДИ: Дослідження «випадок-контроль» з 866 респондентами було вбудоване в крос-секційне опитування ЧСЧ, проведене 2007 року. «Контролями» були ті, хто користувався презервативами під час останнього статевого контакту з випадковим партнером, а «випадками» - ті, хто не користувався. Незалежними змінними були соціально-демографічні характеристики, інші форми ризикованої поведінки, поінформованість та джерела інформації щодо ВІЛ-інфекції. Двовимірний аналіз проведений з використанням тесту Хі-квадрат, багатовимірний - з використанням бінарної логістичної регресії. РЕЗУЛЬТАТИ: Краща поінформованість та користування послугами програм зменшення шкоди(ПЗШ) були пов’язані з безпечнішою поведінкою. Ті респонденти, хто не знав, не пам’ятав і не давав ясної відповіді на питання щодо доступності тестування на ВІЛ, мали більший ризик не використовувати презервативи з випадковими партнерами: СШ = 2,344 (95% ДІ 1,09-5,00), так само як і ті, хто не дав чіткої відповіді щодо якості презервативів, які вони отримували в ПЗШ. Серед тих, хто не користувався ПЗШ, вищий ризик незахищеного сексу знайдений серед ЧСЧ старшого віку та тих, хто має багатьох платних партнерів. Серед клієнтів ПЗШ головним бар’єром для ВПВП є відчуття, що презервативи зменшують чутливість: СШ=4.143 (95%ДІ 1.305-13.152). Спостерігався дозозалежний зв’язок із частотою вживання алкоголю: щоденне вживання алкоголю пов’язано з вищим ризиком незахищеного сексу: СШ=2.264 (95%ДІ 1.041-4.923) порівняно з тими, хто відповів про вживання алкоголю декілька разів на місяць. ОБГОВОРЕННЯ: Недостатнє ВПВП є типовим для тих ЧСЧ, які практикують інші види ризикованої поведінки, включаючи часте вживання алкоголю, множинні контакти з платними партнерами, і не користуються послугами ПЗШ, зокрема, інформацією, презервативами і тестуванням. Профілактика ВІЛ залежить не тільки від того, чи надаються профілактичні послуги, але і від того, чи вони використовуються цільовою групою. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject чоловіки, що мають секс з чоловіками uk_UA
dc.subject ризикована поведінка uk_UA
dc.subject інформація uk_UA
dc.subject ВІЛ-інфекція uk_UA
dc.subject використання презервативу uk_UA
dc.subject випадковий партнер uk_UA
dc.subject фактори ризику uk_UA
dc.subject програми зменшення шкоди uk_UA
dc.subject мужчины uk_UA
dc.subject имеющие секс с мужчинами uk_UA
dc.subject рискованное поведение uk_UA
dc.subject информация uk_UA
dc.subject ВИЧ-инфекция uk_UA
dc.subject использование презерватива uk_UA
dc.subject случайный партнер uk_UA
dc.subject факторы риска uk_UA
dc.subject программы снижения вреда uk_UA
dc.subject MSM uk_UA
dc.subject risky behavior uk_UA
dc.subject information uk_UA
dc.subject HIV/AIDS uk_UA
dc.subject condom use uk_UA
dc.subject occasional sexual partners uk_UA
dc.subject risk factors uk_UA
dc.subject harm reduction services uk_UA
dc.title Фактори користування презервативами з випадковими партнерами серед ЧСЧ в Україні uk_UA
dc.title.alternative Факторы использования презервативов со случайными партнерами среди МСМ в Украине uk_UA
dc.title.alternative Determinants of condom use with occasional partners among MSM in Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics