eKMAIR

Порівняння ефективності імнобіосенсорів на основі золота та наночастинок ZnO за аналізу рівнів сперміну в культурі клітин in vitro

Show simple item record

dc.contributor.author Прилуцький, Максим
dc.contributor.author Стародуб, Микола
dc.contributor.author Феделеш-Гладинець, Марія
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:38:21Z
dc.date.available 2020-07-26T13:38:21Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Прилуцький М. П. Порівняння ефективності імнобіосенсорів на основі золота та наночастинок ZnO за аналізу рівнів сперміну в культурі клітин in vitro / М. П. Прилуцький, М. Ф. Стародуб, М. І. Феделеш-Гладинець // Біологічні системи: теорія та інновації. - 2019. - Т. 10, № 3. - С. 36-43. - http://dx.doi.org/10.31548/biologiya2019.03.036 uk_UA
dc.identifier.issn 2706-8390
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.31548/biologiya2019.03.036
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17730
dc.description.abstract Для діагностики онкологічних захворювань необхідною є розробка новітніх методів, спрямованих передусім на швидкість, точність, мобільність та низьку вартість. Як такі методи можуть виступати розробка і використання імунобіосенсорів для аналізу низькомолекулярнихмаркерів онкологічних захворювань. Такими маркерами можуть виступати поліаміни – низькомолекулярні речовини присутні у клітинах живих організмів і здатні впливати на широке коло клітинних функцій, однієюз яких єпроліферація. Підвищенірівніполіамінівнерідкоможутьбути ознакою початку процесу малігнізації клітин, а отже можуть бути використані, як маркер для діагностики онкологічних захворювань. Імунобіосенсори ж, володіючи певними фізичними й біологічними властивостями, здатні специфічно взаємодіяти із відповідними антигенами і виявляти їх у розчині чи біологічних рідинах. У даній статті представлені результати досліджень з порівняння ефективності аналітичних можливостей імунобіосенсорів із різним типом перетворювача, а саме перетворювача, покритого частинками золота, та такого, який покритий наночастинками оксидуцинку. Визначено, щобіосенсорвкритий частинками золота здатен краще виявляти наявність та концентрацію поліамінів як у розчині, так і в суспензії клітин раку молочної залози MCF-7, і саме він здатен виявляти спермін в концентраціях від 5 до 100 нг/мл і в концентрації клітин MCF-7 від 100 до 500 кл/мл uk_UA
dc.description.abstract Nowadays, for diagnostics of oncological diseases, it is necessary to develop the newest methods, aimed primarily at fast, accurate, mobile and low cost analysis. The extraordinary complexity of carcinogenesis and the difficulties of early detection of the disease pose a primary concern - the choice of an optimal diagnostic methods. Such methods may include the development and use of immunobiosensors for the analysis of low molecular weight markers of cancer. In a role of such markers could become polyamines which are low molecular weight substances presented in cells of living organisms and can affect a wide range of cellular functions, one of which is proliferation. Increased levels of polyamines can often be a sign of the beginning of the process of malignancy, and therefore can be used as a markers for the diagnostics of oncological diseases. Immunobiosensors possess certain physical and biological properties, and are capable to interact with the specific antigens and detect them in biological fluids. This article presents the results of studies pointed on the comparison of the effectiveness of analytical capabilities of immunobiosensors with different types of transducers, namely, a transducer covered with particles of gold, and that is covered with zinc oxide nanoparticles. The obtained data allow to observe a gradual increase in the concentration of polyamines, both in solution and in suspension of cells. It has been determined that the biosensor which was covered with gold particles detected the presence and concentration of polyamines, both in solution and in the suspension of MCF-7 breast cancer cells better comparing with zinc oxide transducer, and capable to detect spermine in concentrations ranging from 5 to 100 ng/ml and in the concentration of MCF-7 cells from 100 to 500 cells/ml. en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject поліаміни uk_UA
dc.subject спермін uk_UA
dc.subject біосенсори uk_UA
dc.subject наночастинки uk_UA
dc.subject перетворювач uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject polyamines en_US
dc.subject spermine en_US
dc.subject biosensors en_US
dc.subject nanoparticles en_US
dc.subject transducer en_US
dc.title Порівняння ефективності імнобіосенсорів на основі золота та наночастинок ZnO за аналізу рівнів сперміну в культурі клітин in vitro uk_UA
dc.title.alternative Сomparison of efficiency of immunobiosensors based on gold and ZnO nanoparticles for analysis of spermine levels in in vitro cell culture en_US
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Біологічні системи: теорія та інновації uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Центр молекулярних і клітинних досліджень
    Центр молекулярних і клітинних досліджень створено 2004 року. Стратегічна мета діяльності Центру - сформувати школу клітинної біології та біотехнології, що дасть змогу готувати висококваліфікованих кадрів як для викладання у вищих навчальних закладах, так і для науково-дослідних установ та медико-біологічних центрів, діяльність яких пов'язана з клітинною біологією і спрямована на вирішення проблем, пов'язаних із аналізом, накопиченням і оцінкою клітинних популяцій як трансплантатів.

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics