eKMAIR

Втрати бюджету України внаслідок зловживань із ПДВ

Show simple item record

dc.contributor.author Васильчук, Валерія
dc.date.accessioned 2019-11-21T15:20:08Z
dc.date.available 2019-11-21T15:20:08Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Васильчук В. В. Втрати бюджету України внаслідок зловживань із ПДВ / Валерія Васильчук // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. - 2018. - Т. 29 (68), № 1. - С. 83-90. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16585
dc.description.abstract Статтю присвячено проблемам зловживань із податком на додану вартість, які підривають фіскальну ефективність податку та виводять державні кошти до тіньового сектору. Показано важливість надходжень ПДВ до бюджету, розраховано показники податкового розриву та фіскаль­ної ефективності. Описано схеми ухиляння від сплати податку на незаконного відшкодування ПДВ. Проаналізовано роль бюджетного відшкодування в надходженнях із ПДВ. Наведено динаміку втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування та проаналізовано структуру податкових пільг.Надано рекомендації щодо зменшення корумпованості податку. uk_UA
dc.description.abstract Статья посвящена проблемам злоупотреблений с налогом на добавленную стоимость, которые подрывают фискальную эффективность налога и выводят государственные средства в теневой сектор. Показана важ­ность поступлений Н Д С в бюджет, рассчитаны показатели налогового разрыва и фискальной эффективности. Описаны схемы уклонения от уплаты налога и незаконного возмещения НДС. Проанализирована роль бюджет­ ных возмещений в бюджетных поступлениях от НДС. Приведена динамика потерь бюджета вследствие льгот ­ ного налогообложения и проанализирована структура налоговых льгот. Д аны рекомендации по уменьшению кор­румпированности налога. ru_RU
dc.description.abstract The article is devoted to the problems o f value added tax abuses, which lead to the fisca l efficiency decrease and growth o f the shadow sector. The significance o f VAT proceeds in the budget revenues is shown. The indicators o f Tax breaks andfisca l efficiency are calculated. The tax evasion schemes for unlawful VAT refunds are described. The role o f budget reimbursement in VATproceeds is analyzed. The dynamics o f budget losses due to preferential taxation is given; the structure o f tax privileges is analyzed. Recommendationsfo r reducing corruption component o f the tax were provides. en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject податок на додану вартість uk_UA
dc.subject фіскальна ефективність uk_UA
dc.subject ухилення від оподаткування uk_UA
dc.subject бюджетне відшкодування uk_UA
dc.subject втрати бюджету uk_UA
dc.subject податкові пільги uk_UA
dc.subject податковий розрив uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject налог на добавленную стоимость ru_RU
dc.subject фискальная эффективность ru_RU
dc.subject уклонение от налогообложения ru_RU
dc.subject бюджетное возмещение ru_RU
dc.subject потери бюджета ru_RU
dc.subject налоговые льготы ru_RU
dc.subject налоговый разрыв ru_RU
dc.subject статья ru_RU
dc.subject value added tax en_US
dc.subject fiscal efficiency en_US
dc.subject tax evasion en_US
dc.subject budget reimbursements en_US
dc.subject budget loss en_US
dc.subject tax breaks en_US
dc.subject article en_US
dc.title Втрати бюджету України внаслідок зловживань із ПДВ uk_UA
dc.title.alternative Потери бюджета Украины в результате злоупотреблений с НДС ru_RU
dc.title.alternative Estimation of Ukrainian budget losses warned by Vat frauds en_US
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Лабораторія фінансово-економічних досліджень
    Лабораторію фінансово-економічних досліджень створено 2002 року. Лабораторія має кілька основних завдань: розробляти наукові підходи до аналізу фінансово-економічної політики держави на макро- та мікрорівнях; напрацьовувати методичні рекомендації, передусім у сферах бюджетної та кредитно-грошової політики, фінансового менеджменту, міжнародних фінансів; працювати над новими сучасними економіко-математичними методами аналізу фінансово-економічних проблем; технічно, інформаційно та методично забезпечувати навчальні курси кафедри фінансів НаУКМА та наукову роботу викладачів і студентів факультету економічних наук у галузі теоретичних та прикладних фінансово-економічних досліджень. Основні принципи діяльності Лабораторії – поєднання наукових досліджень з освітньою діяльністю в галузі фінансів і залучення до виконання наукових робіт студентів та аспірантів НаУКМА.

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics