eKMAIR

The degree of innovation: through incremental to radical

Show simple item record

dc.contributor.author Shestakov, D.
dc.contributor.author Poliarush, O.
dc.date.accessioned 2019-09-25T10:00:03Z
dc.date.available 2019-09-25T10:00:03Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Shestakov, D. The degree of innovation: through incremental to radical / D. Shestakov, O. Poliarush // Інвестиції: практика та досвід. - 2019. - № 11. - P. 66-75. uk_UA
dc.identifier.uri https://doi.org/10.32702/2306 6814.2019.11.66
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16248
dc.description.abstract Innovation is one of the most important forms of expanding the economic system's capabilities and competitiveness in a modern, dynamic world. Since the beginning of the 20th century, the theory of innovation has been developing, changing, and improving significantly and many scientific papers have been created on the topic of types of innovation. However, even today, scientists are confused in basic concepts, replacing one with another and taking one for the other without proper and in- depth terminology understanding. Although from innovation direction point of view, there is a clear distinction between types, some uncertainty in the levels (degrees) of innovations is present. For many years there have been many differences in the scientific literature, which significantly influenced both the in-depth understanding of the innovation concept and the quality of approaches to assessing the levels of innovation. The purpose of this paper is to in-depth review the literature on innovation types to identify approaches that emphasize the degree of innovation. We considered the different conclusions of the researchers step by step and argue that there is the problem of identifying one or another innovation in terms of its degree and find the disagreements in the scientific literature in basic concepts to understand high degree innovation. The most complete and extended definitions of incremental, semi-radical, radical, disruptive, and breakthrough innovation were proposed as well as Degree of Innovation matrix was created to clearly demonstrate the existing distinctive features of each individual degree of innovation. This paper contributes to the theoretical analysis of the impact of innovative knowledge, as well as broadens previously published scientific literature, analyzing its impact on understanding the types and degrees of innovation, as well as the relationships, characteristics and key differences between them. The results of the research is the conceptual basis supported by the scientific literature for the modern understanding of terminology in the field of innovation activities. en_US
dc.description.abstract Інновація є однією з найважливіших форм розширення можливостей та конкурентоспроможності економічної системи у сучасному динамічному світі. З початку XX ст. теорія інноваційної діяльності зазнала значного розвитку, змін та вдосконалення. Однак сьогодні науковий світ плутається в основних поняттях, замінюючи одне на інше без відповідного розуміння термінології. Хоча з точки зору інноваційного напряму є чітке розмежування типів, існує певна невизначеність у рівнях (ступенях) інновацій. Протягом багатьох років у науковій літературі було багато розбіжностей, що суттєво вплинуло як на глибинне розуміння концепції інновації, так і на якість підходів до оцінки ступенів інновацій. Широкий спектр наукових праць нерідко викручує терміни і ототожнює різні поняття інноваційних ступенів, особливо революційні (радикальні, руйнівні та проривні інновації). Оскільки науковий підхід цінується в сучасному світі, він зобов’язаний надати чітке й однозначне тлумачення основних понять у такій важливій для всебічного економічного розвитку сфері інноваційної діяльності. У роботі детально розглянуто різні наукові дослідження й доведено, що існує проблема ідентифікації тієї чи іншої інновації з точки зору її ступеня інноваційності. Окреслено, проаналізовано ряд розбіжностей у науковій літературі щодо базових концепцій розуміння інновацій з високим рівнем інноваційності. Глибинно проаналізувавши ключові характеристики та риси кожного ступеню інновації, запропоновано найбільш повне та розширене визначення інкрементної, напів-радикальної, радикальної, проривної та руйнівної інновацій, а також створено матрицю інновацій для наочної демонстрації наявних характерних відмінних особливостей кожного окремого рівня інновації. Це глибинне дослідження сприяє теоретичному аналізу впливу інноваційних знань, а також розширює попередньо опубліковану наукову літературу, аналізуючи її вплив на розуміння типів та ступенів інновацій, а також наявних взаємозв'язків, характеристик та ключових відмінностей між ними. Результатами дослідження є підкріплена науковою літературою концептуальна база для сучасного розуміння термінології у сфері інноваційної діяльності. uk_UA
dc.language.iso en en_US
dc.subject innovation en_US
dc.subject radical en_US
dc.subject incremental en_US
dc.subject disruptive en_US
dc.subject breakthrough en_US
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject інновація uk_UA
dc.subject радикальна інновація uk_UA
dc.subject інкрементна інновація uk_UA
dc.subject руйнівна інновація uk_UA
dc.subject проривна інновація uk_UA
dc.title The degree of innovation: through incremental to radical uk_UA
dc.title.alternative Ступінь інновації: від інкрементної до радикальної uk_UA
dc.type Article en_US
dc.status first published en_US
dc.relation.source Інвестиції: практика та досвід uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics