eKMAIR

Стратегічний маркетинг та особливості його використання в діяльності великих компаній

Show simple item record

dc.contributor.author Чала, Ніна
dc.contributor.author Архипенко, Ірина
dc.date.accessioned 2019-05-16T10:07:15Z
dc.date.available 2019-05-16T10:07:15Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Чала Н. Д. Стратегічний маркетинг та особливості його використання в діяльності великих компаній / Чала Н. Д., Архипенко І. В. // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. - 2018. - № 1 (119). - С. 65-73. uk_UA
dc.identifier.issn 2413-0117
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15597
dc.identifier.uri https://doi.org/10.30857/2413-0117.2018.1.7
dc.description.abstract У статті актуальність теми дослідження пояснюється зростанням необхідності визначення конкурентної позиції підприємства не тільки в межах ринку, але й на кожному цільовому сегменті зокрема, що можливо реалізувати через ефективне використання інструментарію стратегічного маркетингу. Статтю присвячено обґрунтуванню особливостей використання інструментів стратегічного маркетингу в діяльності великих компаній. Проаналізовано еволюційний розвиток формування концепції маркетингового стратегічного управління. Досліджено головні причини збільшення значення стратегічного маркетингу в практиці великих компаній. Зроблено акцент на тому, що зміни в поведінці споживача обумовлені становленням "інформаційного суспільства", головною відмінною рисою якого визначено появу "модернізованого" покупця та диференційованого маркетингу, значною мірою орієнтованого на інтереси конкретного клієнта. До головних завдань стратегічного маркетингу великих компаній віднесено, насамперед, організацію роботи компанії, яка повинна бути націлена на виконання побажань потенційного клієнта; визначення життєвої позиції компанії; звіт і аргументація перед керівництвом компанії. Виокремлено та обґрунтовано специфічні риси стратегічного маркетингу в діяльності корпорацій. Систематизовано маркетингові стратегії зростання великих компаній. Зроблено висновок, що сучасна маркетингова стратегія у своєму прояві має бути спрямована не лише на досягнення ефективного результату виробничої, збутової та управлінської діяльності великих підприємств, а й на більш повне задоволення потреб ринку та окремого споживача, що реалізується через поєднання нових маркетингових інструментів стратегічного планування і тактики клієнтоорієнтованого маркетингу. uk_UA
dc.description.abstract The relevance of the research topic is underpinned by the increasing need for assessing the company competitive position not only inside the market but also within each target segment, in particular, that could be realized through effective use of strategic marketing tool set. The article seeks to provide insights to implementation of strategic marketing tools for business activities of large companies. The evolution of the marketing strategic management concept development has been analyzed. The key factors enhancing the role of strategic marketing in the practice of large companies are investigated. It is argued that major changes in consumer behavior are associated with the information society development with its emphasis on the "modernized" buyer and differentiated marketing, largely focused on the interests of each client. Apparently, the primary objectives of strategic marketing of large companies are, above all, the company organizational management which should be aimed to meet the needs of a potential customer; company life-cycle assessment, as well as providing an argument-based report on strategy implementation for the company top management. The specific features of corporate strategic marketing activities are identified and grounded. The marketing growth strategies for large companies classified. It is concluded that to be effective, a modern marketing strategy of large companies should be directed not only to achieve efficient performance, increased sales and enhanced management but also address the needs of the market and individual consumer, which can be implemented through a combination of new marketing tools for strategic planning and the tactics for customer-based marketing. en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject стратегічний маркетинг uk_UA
dc.subject великі компанії uk_UA
dc.subject зовнішнє середовище uk_UA
dc.subject стратегічне управління uk_UA
dc.subject корпоративний маркетинг uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject strategic marketing en_US
dc.subject large companies en_US
dc.subject external environment en_US
dc.subject strategic management en_US
dc.subject corporate marketing en_US
dc.title Стратегічний маркетинг та особливості його використання в діяльності великих компаній uk_UA
dc.title.alternative Strategic marketing and its implementation specifics for business activities of large companies en_US
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. - 2018. - № 1 (119) uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics