eKMAIR

Розвиток сільських територій України в умовах децентралізації управління: стан, проблеми, перспективи

Show simple item record

dc.contributor.author Россоха, Володимир
dc.contributor.author Плотнікова, Марія
dc.date.accessioned 2019-03-18T14:01:47Z
dc.date.available 2019-03-18T14:01:47Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Россоха В. В. Розвиток сільських територій України в умовах децентралізації управління: стан, проблеми, перспективи / Россоха Володимир, Плотнікова Марія // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал. - 2018. - Вип. 4. - С. 41-53. uk_UA
dc.identifier.issn 2410-0919
dc.identifier.issn 2410-7476
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15290
dc.description.abstract Надмірна централізація влади у межах існуючої системи й технологій державного управління "зверху–вниз" виявилася однією з причин стагнації економіки й занепаду сільських територій. Нагальною необхідністю стало створення стимулів для територіального економічного розвитку, формування системи державного управління на засадах децентралізації, розширення повноважень місцевих органів влади, громадського управління й самоврядування. Відпрацювання організаційно-економічного механізму територіально-самоврядного і галузевого управління комплексним розвитком регіону змінює модель суспільства й відкриває широкі можливості для розвитку Інститутів самоорганізації населення. Дослідження побудовано з використанням методів аналізу й синтезу тенденцій сільського розвитку, законодавчого забезпечення управління регіонального розвитку, динаміки формування об’єднаних територіальних громад, групування громад за критерієм чисельності населення, проблем управління розвитком сільських територій в умовах децентралізації влади, розвитку сільських територій на засадах реалізації концепції "Родова садиба". Визначені на законодавчому рівні правові, економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні й організаційні основи державної політики територіального розвитку передбачають розширення повноважень органів місцевого самоврядування для використання внутрішнього потенціалу регіонів й посилення ними відповідальності за результати соціально-економічної та екологічної діяльності. Проте самоуправління й самоврядування залишаються малоефективною ланкою в системі публічного управління, оскільки нині соціальне самопочуття, трудова й політична активність сільського населення знаходиться на пасивно-очікуваному рівні. В управлінських кадрах виникають труднощі в розподілі та адмініструванні бюджету громади, стратегічному баченні перспектив і механізмів забезпечення розвитку громад. Зазначені проблеми значною мірою розв’язує впровадження Концепції "Родова садиба", на основі якої на сільських територіях формуються родові поселення й форма громадського управління. Досвід функціонування родових поселень та публічного управління життєдіяльністю населених пунктів в умовах децентралізації влади й адміністративно-територіальної реформи окреслює перспективний шлях відродження та багатофункціонального розвитку сільських територій. uk_UA
dc.description.abstract Excessive centralization of power within the existing system and technologies of state administration "from top to bottom" was one of the reasons for the stagnation of the economy and the decline of rural areas. An urgent need was the creation of incentives for territorial economic development, formation of a system of public administration on the principles of decentralization, and extension of powers of local authorities, public administration and self-government. The development of organizational and economic mechanism of territorial self-government and branch management of complex development of the region changes the model of society and opens wide opportunities for the development of institutions of self-organization of the population. The research is based on the methods of analysis and synthesis of trends in rural development, legislative provision of regional development management, dynamics of formation of united territorial communities, grouping of communities by population criterion, problems of rural development management in conditions of decentralization of power, development of rural territories on the basis of the implementation of the concept "Family farm". The legal, economic, social, environmental, humanitarian and organizational foundations of the state policy of territorial development, determined at the legislative level, provide for the extension of powers of local self-government bodies to use the internal potential of the regions and increase their responsibility for the results of social and economic, environmental activities. However, self-government and self-government remain an ineffective element in the system of public administration, since today the social well-being, labour and political activity of the rural population are at a passively-expected level. Management personnel have difficulties in allocating and administering the community budget, strategic vision of prospects and mechanisms for community development. These problems largely solve the implementation of the Conception "Family Farm", on the basis of which generic settlements and forms of public administration are formed in the rural territories. The experience of the functioning of generic settlements and public life management of settlements in conditions of decentralization of power and administrative-territorial reform outlines a perspective way of revival and multifunctional development of rural territories. en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject сільські громади uk_UA
dc.subject самоврядування uk_UA
dc.subject розумна громада uk_UA
dc.subject соціальна згуртованість uk_UA
dc.subject адміністрування uk_UA
dc.subject родова садиба uk_UA
dc.subject родове поселення uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject administration en_US
dc.subject ecological villages en_US
dc.subject family homesteads en_US
dc.subject family homestead settlement en_US
dc.subject rural communities en_US
dc.subject self-governance en_US
dc.subject smart-community en_US
dc.subject social cohesion en_US
dc.title Розвиток сільських територій України в умовах децентралізації управління: стан, проблеми, перспективи uk_UA
dc.title.alternative Development of rural regions of Ukraine in conditions of decentralization of management: state, problems, perspectives en_US
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал. - 2018. - Вип. 4 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics