eKMAIR

Могилянський математичний журнал

Могилянський математичний журнал

 

Перiодичне наукове видання "Могилянський математичний журнал" засновано з метою публiкацiї результатiв науково-дослiдних робiт, теоретичних дослiджень учених, науково-педагогiчних працiвникiв, аспiрантiв, магiстрiв i студентiв, присвячених широкому колу питань сучасної математичної науки. Тематичне розмаїття статей охоплює iсторiю математики, виклад результатiв теоретичних дослiджень з математики i статистики, а також їх застосувань. Засновник (1996 р.) i видавець журналу - Нацiональний унiверситет "Києво-Могилянська академiя" Виходив як частина багатосерiйного видання "Науковi записки НаУКМА" ("Фiзико-математичнi науки") З 2018 р. - окреме видання, що має назву "Могилянський математичний журнал" (англ. "Mohyla Mathematical Journal")

Collections in this community

Recent Submissions

 • Олійник, Андрій; Олійник, Богдана (2019)
  Статтю присвячено пам’ятi видатного українського математика i педагога, одного iз засновникiв київської школи теорiї зображень i теорiї кiлець, професора Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка Володимира ...
 • Petravchuk, Anatolii; Sysak, Kateryna (2019)
  Let K be a field of characteristic zero, A = K[x1,...,xn] the polynomial ring and R = K(x1,...,xn) the field of rational functions in n variables over K. The Lie algebra Wn(K) of all K-derivations on A is of great interest ...
 • Hakopian, Yuri (2019)
  The Moore-Penrose inverse is the most popular type of matrix generalized inverses which has many applications both in matrix theory and numerical linear algebra. It is well known that the Moore-Penrose inverse can be found ...
 • Кочубiнська, Євгенія; Челнокова, Ганна (2019)
  У роботi розглядаються неповнi збалансованi блок-схеми – системи k-елементних пiдмножин (блокiв) деякої скiнченної множини елементiв, таких, що кожний елемент мiститься в r блоках та кожна пара елементiв мiститься в λ ...
 • Дуденко, Маргарита (2019)
  Найменшу за потужнiстю множину M ∈ V скiнченного графа G = (V,E) таку, що для будьякої пари вершин u,v ∈ V iснує принаймнi одна вершина t ∈ M, для якої має мiсце нерiвнiсть dG(t,v) 6= dG(t,u), називають метричним базисом, ...
 • Drin, Yaroslav; Ushenko, Yuri; Drin, Iryna; Drin, Svitlana (2019)
  Background. The concept of fractal is one of the main paradigms of modern theoretical and experimental physics, radiophysics and radar, and fractional calculus is the mathematical basis of fractal physics, geothermal energy ...
 • Леськiв, Мар'яна; Щестюк, Наталія (2019)
  Невiдповiднiсть теоретичних цiн деривативiв, отриманих за формулою Блека–Шоулза, та ринкових цiн спонукає дослiдникiв до пошукiв бiльш точних та витончених моделей фiнансових ринкiв. Наразi не викликає сумнiвiв, що ...
 • Митник, Юрій; Кашпіровський, Олексій; Олійник, Богдана (2018)
  Статтю присвячено 150-й рiчницi вiд дня народження видатного українського математика Георгiя Феодосiйовича Вороного. Описано його життєвий шлях, основнi математичнi результати i публiкацiї.
 • Вознюк, Оксана; Олійник, Богдана; Яворський, Роман (2018)
  У статтi введено узагальнення бiотопної метрики на нескiнченний випадок. Побудовано родину перiодичних бiотопних просторiв, елементами яких є перiодичнi {0, 1}-послiдовностi, перiоди яких є дiльниками супернатуральних ...
 • Грушка, Дар'я; Лебідь, Вікторія (2018)
  Спектральна теорiя графiв використовує власнi значення матриць, асоцiйованих iз графом, для визначення структурних властивостей графа. У статтi розглянуто спектр узагальненої матрицi сумiжностi. Графи з однаковим спектром ...
 • Kriukova, Galyna (2018)
  Hidden Markov models are a well-known probabilistic graphical model for time series of discrete, partially observable stochastic processes. We consider the method to extend the application of hidden Markov models to ...
 • Лемешко, Єлизавета (2018)
  Поняття iнтерактивної складної системи є основним iнструментом у побудовi математичних моделей для розв’язання сучасних проблем цивiлiзацiйного розвитку. Таким, зокрема, є поняття складної динамiчної системи з притягальною ...
 • Матвеєва, Марія (2018)
  Вершина w простого зв’язного графа G сильно роздiляє двi вершини u i v цього графа, якщо виконується одна з двох рiвностей: dG(w, u) = dG(w, v) + dG(v, u) або dG(w, v) = dG(w, u) + dG(u, v). Множина S найменшої потужностi, ...
 • Ольшевська, Віта (2018)
  У статтi наведено алгоритм перевiрки, чи є певна множина елементiв S мiнiмальною системою твiрних для силовської 2-пiдгрупи знакозмiнної групи Syl2(A2n ), за допомогою системи комп’ютерної алгебри GAP. Для невеликих n ...
 • Прончук, Людмила (2018)
  Метричний простiр (X, d) називається антиподальним, якщо для довiльної точки x iснує таке y, що для довiльної точки z множини X виконується рiвнiсть d(x, z) + d(z, y) = d(x, y). Вiдомими конструкцiями антиподальних графiв ...
 • Раєвська, Ірина; Раєвська, Марина (2018)
  У статтi здiйснено огляд сучасного стану дослiдження скiнченних локальних майже-кiлець, а саме їх похiдних структур - адитивної та мультиплiкативної груп. Наведено класифiкацiю локальних майже-кiлець, порядок яких не ...
 • Флоренко, Анастасія; Щестюк, Наталія; Заєць, Настасія (2018)
  Дослiджено задачу оцiнювання лiнiйних функцiоналiв вiд невiдомих значень однорiдного випадкового поля ξ(x, y) для областi K за спостереженнями поля ξ(x, y) в точках (x, y) ∈ Z2 \ K. Знайдено формули для обчислення ...