eKMAIR

Оцінка потоків СО2 у модельних степових екосистемах за різної кількості опадів: автореферат дисертації на здобуття науково ступеня кандидата біологічних наук 

Show simple item record

dc.contributor.author Халаїм, Олександра
dc.date.accessioned 2017-12-04T14:13:19Z
dc.date.available 2017-12-04T14:13:19Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12346
dc.description.abstract Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 03.00.16 «Екологія». – Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ, 2017. У роботі проведено оцінку інтенсивності емісії та поглинання СО2 модельними степовими екосистемами Карадазького природного заповідника за умов зміни кількості опадів (збільшення та зменшення природного рівня опадів на 20%, 40% та 60%) камерним методом з використанням інфрачервоного газоаналізатора. Показано, що досліджувані екосистемні та ґрунтові потоки СО2 нелінійно реагують на зміну кількості опадів, а валова продуктивність монотонно зростає із збільшенням рівня зволоження в межах +/–40% від природного рівня. Встановлено, що досліджувані модельні степові екосистеми слугують джерелом емісії СО2 в атмосферу, а дихання ґрунту складає третину від загальної емісії СО2 для досліджуваних екосистем. Встановлено, що сезонні потоки СО2 залежать не тільки від зміни кількості опадів, а й від збільшення часового проміжку між дощами та їхньої інтенсивності. Створено науково-методичну основу для подальшої роботи з прогнозування реакції колообігу СО2 степових екосистем на зміну клімату, а також регресійні моделі для інтерполяції потоків СО2 у проміжках між фактичними вимірюваннями при розрахунках кумулятивних сезонних потоків СО2. Проведено методологічну роботу з корекції загальновідомого камерного газометричного методу вимірювань потоків СО2 для степових екосистем Півдня України: встановлено оптимальні часові рамки для проведення денних вимірювань потоків СО2 та оптимальну тривалість запису даних. uk_UA
dc.description.abstract Thesis abstract for a candidate degree of biological sciences (doctor of philosophy) on speciality 03.00.16 “Ecology”. – National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, 2017. In the thesis the intensity of emission and absorption of CO2 by model steppe ecosystems of the Karadag Nature Reserve under altered precipitation (increasing and decreasing the natural rainfall level by 20%, 40%, and 60%) has been estimated by the chamber method with the use of an infrared gas analyzer. It has been shown that the studied ecosystem and soil CO2 fluxes react nonlinearly to altered precipitation, while gross productivity monotonically increases with an increase in the humidity level within +/- 40% of the natural level. It has been found that the studied model steppe ecosystems serve as a source of CO2 emissions, and the soil respiration is one-third of the total CO2 emissions. It has been found that seasonal fluxes of CO2 depend not only on the amount of precipitation but also on the increase of the time interval between the rains and their intensity. A scientific and methodological basis for further work on forecasting the reaction of carbon cycling of steppe ecosystems to climate change has been developed. For the first time a methodological work was done on correction of the well -known chamber gasometric method of measurement of CO2 fluxes for steppe ecosystems in the South of Ukraine: the optimal time frames for daytime measurements of CO2 fluxes and the optimal duration of data recording were established. en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject потоки СО2 uk_UA
dc.subject модельні степові екосистеми uk_UA
dc.subject зміна кількості опадів uk_UA
dc.subject валова продуктивність екосистеми uk_UA
dc.subject чистий екосистемний обмін uk_UA
dc.subject дихання екосистеми uk_UA
dc.subject дихання ґрунту uk_UA
dc.subject fluxes en_US
dc.subject model steppe ecosystems en_US
dc.subject carbon cycling en_US
dc.subject altered precipitation en_US
dc.subject gross ecosystem productivity en_US
dc.subject net ecosystem exchange en_US
dc.subject ecosystem respiration en_US
dc.subject soil respiration en_US
dc.title Оцінка потоків СО2 у модельних степових екосистемах за різної кількості опадів: автореферат дисертації на здобуття науково ступеня кандидата біологічних наук  uk_UA
dc.title.alternative Estimation of CO2 fluxes in model steppe ecosystems under altered precipitation en_US
dc.type Thesis abstract uk_UA
dc.status first published uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics