eKMAIR

Government's policy during the financial crisis of 2008-2009 in Ukraine: mitigating the social impact of economic recession

Show simple item record

dc.contributor.author Chabanna, Marharyta
dc.date.accessioned 2017-06-20T09:37:01Z
dc.date.available 2017-06-20T09:37:01Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Chabanna Marharyta. Government's policy during the financial crisis of 2008-2009 in Ukraine : mitigating the social impact of economic recession / Marharyta Chabanna // Facta Simonidis. - 2016. - Nr. 1 (9). - P. 191-202. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11629
dc.description Globalny kryzys finansowy z lat 2008-2009 odegral znacz^c^. rol^ w zmniejszaniu si^ aktywnosci finansowej i ekonomicznej, oddzialuj^c zarowno na realn^ gospodark^, jak i sektor finansowy oraz redukuj^c rzeczywiste dochody gospodarstw domowych. Analo- gicznie, recesja z lat 2008-2009 na Ukrainie wplyn^la na glowne wskazniki makroekono- miczne i spoleczne. Negatywne skutki spoleczne spot^gowal brak reform spolecznych. W takiej sytuacji rosn^ce wydatki rz^dowe na pomoc spoleczne i swiadczenia socjalne skutkowaly wzrostem poparcia wyborczego. Taka sytuacja dorowadzila do wzrostu do- chodow nominalnych gospodarstw domowych w krotkim okresie czasu, ale utrudnila re- formy spoleczne i nie wspierala wzrostu gospodarczego w perspektywie dlugookresowej. pl
dc.description.abstract The global financial crisis of 2008-2009 has played a significant role in the decline of financial and economic activity, affecting the real and financial sectors, as well as the reduction of real income households. Accordingly, the economic recession of2008-2009 in Ukraine affected the main macroeconomic and social indicators. The negative social impact was escalated by the lack of social reforms. In such a situation, the growing government spending on social welfare and social benefits caused the increase in electoral support. This situation has led to an increase in nominal income of households in the short term, but impeded the social reforms and did not promote economic development in the long run. en
dc.language.iso en uk
dc.subject social policy en
dc.subject financial crisis of 2008-2009 en
dc.subject government spending en
dc.subject social welfare en
dc.subject social benefits en
dc.subject polityka spoleczna pl
dc.subject kryzys finansowy 2008-2009 pl
dc.subject pomoc spoleczna pl
dc.subject swiadczenia socjalne pl
dc.title Government's policy during the financial crisis of 2008-2009 in Ukraine: mitigating the social impact of economic recession en
dc.title.alternative Polityka rzqdu w czasie kryzysu finansowego 2008-2009 na Ukrainie - minimalizowanie spolecznych skutkow recesji ekonomicznej pl
dc.type Article uk
dc.status published earlier en
dc.relation.source Facta Simonidis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics