eKMAIR

Системний аналіз та моделювання впливу взаємоузгодженості монетарної та фіскальної політики на макроекономічну стабільність: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Show simple item record

dc.contributor.advisor Лук’яненко, Ірина Григорівна
dc.contributor.author Дадашова, Первін
dc.date.accessioned 2017-03-24T11:46:33Z
dc.date.available 2017-03-24T11:46:33Z
dc.date.issued 2017 uk_UA
dc.identifier.citation Дадашова Первін Акіфівна. Системний аналіз та моделювання впливу взаємоузгодженості монетарної та фіскальної політики на макроекономічну стабільність : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Дадашова П. А. ; наук. кер. : Лук'яненко І. Г. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Київ : [б. в.], 2017. - 276 с. : іл. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11158
dc.description This dissertation for the degree of Candidate of Economic Science in specialty 08.00.11 – Mathematical methods, models and informational technology in economics. – SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv, 2017. In the dissertation, a complex of dynamic macro models of the Ukrainian economy, which consists of vector autoregression models, models of simultaneous equations system with error correction mechanism, and imitational system dynamics model, is developed in order to evaluate the impact of the mutually consistent fiscal and monetary policy on macroeconomic stability. In the research, the theoretical definition of the macroeconomic stability is substantiated and the list of its indicators in long term perspective is presented. The developed complex of dynamic macro models includes vector autoregressive models for the assessment of the main channels of the direct interaction between fiscal and monetary sectors and broad diagnostics of the transmission mechanism of the monetary policy power. Based on the obtained results, two macro models of the Ukrainian economy are proposed: a dynamic system of simultaneous equations with error correction mechanism and a system dynamics model. Based on the obtained research results, the economy destabilization risks map has been built to be applied in the governmental policy implementation aimed at achieving macroeconomics stability. The macro models realization allows for a detailed scenario analysis to determine any potential threats of economy destabilization and efficient measures in order to achieve macroeconomic stability. en_US
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Київ, 2017. У дисертаційній роботі розроблено комплекс динамічних макромоделей економіки України, що включає векторні авторегресійні моделі, модель системи симультативних рівнянь з механізмом коригування похибки та імітаційну модель системної динаміки, і використовується для оцінки впливу взаємоузгодженості фіскальної та монетарної політики на макроекономічну стабільність. У дослідженні обґрунтовано теоретичне визначення поняття макроекономічної стабільності та розроблено ряд індикаторів її досягнення у довгостроковій перспективі. Розроблений комплекс динамічних макромоделей включає набір векторних авторегресійних моделей для оцінки сили основних каналів прямих взаємозв’язків між фіскальним та монетарними секторами, а також розширеної діагностики сили трансмісійного механізму монетарної політики. На основі отриманих результатів побудовано дві макромоделі економіки України: динамічна система симультативних рівнянь з механізмом коригування помилки та імітаційна макромодель системної динаміки. На підставі отриманих результатів дослідження побудовано мапу ризиків дестабілізації економіки країни, що може бути використана при проведені державної політики задля досягнення макроекономічної стабілізації. Реалізація макромоделей дає змогу проводити детальний сценарний аналіз для визначення потенційних загроз дестабілізації економіки в разі неузгодженності інструментів монетарної та фіскальної політики та визначати ефективні заходи для досягнення макроекономічної стабільності. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject фіскальна політика uk_UA
dc.subject монетарна політика uk_UA
dc.subject макроекономічна стабільність uk_UA
dc.subject взаємоузгодженість фіскальної та монетарної політики uk_UA
dc.subject динамічні макромоделі uk_UA
dc.subject система симультативних рівнянь uk_UA
dc.subject механізм коригування помилки uk_UA
dc.subject системна динаміка uk_UA
dc.subject дисертація uk_UA
dc.subject fiscal policy en_US
dc.subject monetary policy en_US
dc.subject macroeconomics stability en_US
dc.subject fiscal and monetary policy mutual consistency en_US
dc.subject dynamic macro models en_US
dc.subject system of simultaneous equations en_US
dc.subject error correction mechanism en_US
dc.subject system dynamics en_US
dc.subject thesis en_US
dc.title Системний аналіз та моделювання впливу взаємоузгодженості монетарної та фіскальної політики на макроекономічну стабільність: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук uk_UA
dc.title.alternative System analysis and modelling of the fiscal and monetary policy mutual consistency impact on macroeconomic stability: [thesis] en_US
dc.type Thesis ukuk_UA
dc.status During publication uk_UA
dc.relation.organisation ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics