Макроекономічні оцінки та прогнози повоєнного відновлення економіки України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Скрипниченко, Марія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Окреслено наслідки вторгнення РФ на територію України й огляд прогнозів спаду вітчизняної економіки у 2022−2023 рр. Особливе місце відведено вихідним умовам прогнозування повоєнного відновлення України, передусім: залучення інвестицій та досягнення високої норми нагромадження основного капіталу, що забезпечить більш стислі терміни відновлення економіки, дотримання помірної інфляції, відновлення макроекономічної стабільності. Опрацьовано історичний огляд повоєнного відновлення національних економік Німеччини, Японії, Ізраїлю, у яких зафіксовано високі рівні норми нагромадження основного капіталу у 1950−1958 роках. Відзначено економічну доцільність нарощування основного капіталу для забезпечення економічного зростання. Показано, що саме нагромадження інвестиційних ресурсів та їх ефективне використання були головними пріоритетами політики повоєнного відновлення економіки у країнах після припинення військових дій. Здійснено інструментальний аналіз взаємозв'язків ВВП, норми валового нагромадження капіталу та інфляції, за результатами якого під-тверджено позитивний вплив норми валового нагромадження основного капіталу та негативний вплив інфляції на динаміку ВВП за даними економіки України. Розрахунки показали, що досягнення норми валового нагромадження основного капіталу до 30−35% ВВП сприятиме швидкому відновленню повоєнної економіки України. Зазначено, що у післявоєнний період Уряду України у взаємодії з НБУ необхідно реалізовувати виважену політику забезпечення макроекономічної стабільності, спрямовану на підтримку балансу між посиленням соціальної підтримки населення, стимулюванням розвитку галузей економіки та збереженням прийнятного рівня інфляції і стійкого курсу гривні. Наведено ризики і загрози із важкопрогнозованими для економіки України наслідками, основними серед яких слід відзначити: продовження війни Росії проти України після 2023 р. та ескалацію воєнних дій на території України з посиленням впливу руйнівних форс-мажорних шоків глобальної рецесії на внутрішні економічні процеси.
The consequences of the invasion of the Russian Federation on the territory of Ukraine and a review of forecasts of the decline of the domestic economy in 2022-2023 are outlined. A special place is given to the initial conditions for forecasting the post-war recovery of Ukraine, first of all: attracting investments and achieving a high rate of accumulation of fixed capital, which will ensure a shorter period of economic recovery, maintaining moderate inflation, restoring macroeconomic stability. A historical review of the post-war recovery of the national economies of Germany, Japan, and Israel, which recorded high levels of gross fixed capital formation rates in 1950-1958, was elaborated. The economic expediency of building up fixed capital to ensure economic growth was noted. It is shown that the accumulation of investment resources and their effective using were the main priorities of the policy of post-war economic recovery in countries after the cessation of hostilities. An instrumental analysis of the relationship between GDP, the rate of gross fixed capital formation and inflation was carried out, the results of which confirmed the positive influence of the rate of gross fixed capital formation and the negative impact of inflation on the dynamics of GDP according to the data of the economy of Ukraine. Calculations showed that achieving the rate of gross fixed capital formation up to 30-35% of GDP will contribute to the rapid recovery of the post-war economy of Ukraine. It is noted that in the post-war period, the Government of Ukraine, in cooperation with the NBU, must implement a balanced policy of ensuring macroeconomic stability, aimed at maintaining a balance between strengthening social support for the population, stimulating the development of economic sectors, and maintaining an acceptable level of inflation and a stable hryvnia exchange rate. Risks and threats with difficult-to-predict consequences for Ukraine's economy are presented, the main ones of which should be noted: the continuation of Russia's war against Ukraine after 2023 and the escalation of hostilities on the territory of Ukraine with the strengthening of the impact of the devastating force majeure shocks of the global recession on internal economic processes.
Description
Keywords
повоєнне відновлення економіки, інвестиції, норма валового нагромадження основного капіталу, ВВП, інфляція, прогнози та ризики економічної динаміки, стаття, post-war recovery of the economy, investments, rate of gross fixed capital formation, GDP, inflation, forecasts and risks of economic dynamics
Citation
Скрипниченко М. І. Макроекономічні оцінки та прогнози повоєнного відновлення економіки України / Марія Скрипниченко // Економічна теорія. - 2022. - № 2. - С. 29-43. - https://doi.org/10.15407/etet2022.02.029